Procurement

ICMP announces services and tenders in a transparent and competitive manner.

Please scroll down to see all open tenders.

 

B/C/S 

MEĐUNARODNA KOMISIJA ZA NESTALE OSOBE PROGRAM ZA ZAPADNI BALKAN

OTVORENI POZIV ZA UDRUŽENJA PORODICA NESTALIH OSOBA I ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) IZ BOSNE I HERCEGOVINE ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA DODJELU ICMP-OVIH MALIH GRANTOVA

DATUM OBJAVE: 15. februar 2024. godine

DATUM ZATVARANJA: 15. mart 2024. godine

1.PROGRAM DODJELE MALIH GRANTOVA MEĐUNARODNE KOMISIJE ZA NESTALE OSOBE (ICMP)

Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) poziva udruženja ili organizacije porodica nestalih osoba da se prijave na konkurs “Dodjela malih grantova za udruženja porodica nestalih osoba i organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine za 2024. godinu”.

ICMP je nezavisna, međunarodnim sporazumom utemeljena organizacija sa skoro 30 godina iskustva u više od 40 zemalja. Jedina je međunarodna organizacija čiji je zadatak isključivo rad na pitanju nestalih osoba. Pomaže zvaničnim organima vlasti u osnivanju institucija na temelju vladavine zakona, koje će uspješno i nepristrano tražiti i identifikovati nestale osobe. Podržava sve aktivnosti koje porodicama nestalih omogućuju ostvarivanje svojih prava.

2. O ICMP-ovom PROGRAMU ZA ZAPADNI BALKAN

ICMP na području zapadnog Balkana podržava regionalnu saradnju u traganju za nestalim osobama; efikasno radi na jačanju razvoja i međusobne saradnje organizacija civilnog društva, ali i njihove saradnje s vladama i domaćim nadležnim institucijama u regiji. Pokrenuo je primjenu najsavremenije tehnologije za analizu DNK i naprednih informatičkih rješenja za baze podataka u svrhu pronalaženja i identifikacije velikog broja nestalih osoba. Do danas je pronađeno i identifikovano više od 70 procenata od oko 40.000 osoba čiji je nestanak prijavljen po okončanju sukoba na području zapadnog Balkana.

3. ICMP-ov PROGRAM ZA DODJELU MALIH GRANTOVA

Putem Programa za dodjelu malih grantova, ICMP pruža finansijsku pomoć udruženjima porodica nestalih osoba i organizacijama civilnog društva registrovanim u Bosni i Hercegovini u svrhu provedbe projekata koji uključuju ciljeve, pristupe, aktivnosti i sadržaje usmjerene na: 

 • Promoviranje i podržavanje aktivnog, nezavisnog, konstruktivnog i održivog učešća porodica nestalih osoba u procesu;
 • Davanje doprinosa u procesima vraćanja pravde i osiguravanja pune kompenzacije za žrtve i preživjele;
 • Poticanje saradnje između grupa preživjelih/žrtava bez obzira na sektaške, političke, etničke, religijske i sve druge razlike, kao i promoviranje nepristranih i nediskiminatornih pristupa rješavanju pitanja nestalih osoba; i
 • Promoviranje odgovornosti i transparentnosti u procesu pronalaženja nestalih osoba, podržavanjem dijaloga i saradnje na rješavanju pitanja nestalih osoba između grupa koje okupljaju preživjele/žrtve i državnih institucija.

4. OBLASTI PODRŠKE

Projekti i aktivnosti čije je finansiranje predviđeno Programom dodjele malih grantova moraju biti u vezi s ulogom i izazovima s kojima se suočavaju porodice nestalih u Bosni i Hercegovini i trebaju biti usmjereni na najmanje jedan od sljedećih ciljeva:

 • Podizanje svijesti o pitanju nestalih osoba, koje provode udruženja porodica nestalih kroz memorijalizaciju i obilježavanje važnih datuma;
 • Zagovaranje i lobiranje kako bi se osigurala puna primjena postojećeg zakonodavstva i osiguranje prava porodica nestalih;
 • Umrežavanje i izgradnja kapaciteta udruženja porodica nestalih kako bi se povećao njihov uticaj na društvo i državne organe u Bosni i Hercegovini.

Projekti koji kao primarni cilj imaju obradu ličnih podataka u vezi s nestalim osobama ili njihovim srodnicima ili projekti fokusirani isključivo na pružanje psihosocijalne podrške porodicama nestalih neće biti razmatrani u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi troškovi: kako bi osigurali da će organizacije provesti aktivnosti i ostvariti prethodno pomenute ciljeve, odobravaju se sljedeći troškovi:

Programski troškovi Svi troškovi u vezi s konkretnim programom, projektom ili aktivnostima koje nisu dio tekućih troškova organizacije, npr.: konsultanti, prevoz učesnika, obroci, smještaj, najam prostorija, ozvučenje, usluge i štampanje, materijali za događanja.
Organizacijski troškovi Svi izdaci koji pokrivaju tekuće troškove funkcionisanja korisnika granta kao organizacije ili udruženja; uključujući plate, socijalno osiguranje ili uredske troškove konsultanta, opremu, materijale, putne troškove za zaposlene (do 30 procenata ukupnog iznosa granta).

 5. IZNOS GRANTA, PRIHVATLJIVOST, DOSTAVLJANJE I DODJELA

Podnositelji zahtjeva mogu tražiti:

 • Do 2.000 eura za organizaciju jednog događaja (Event grant: trajanje projekta do dva mjeseca)
 • Do 5.000 eura za projekat (Projektni grant: trajanje projekta do šest mjeseci)

5.1. Ko može aplicirati?

Udruženja porodica nestalih osoba:

 • Koja su pravno registrovana kao neprofitne organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini;
 • Koja imaju dokazano iskustvo u provedbi projekata;
 • Koja imaju dokazano iskustvo dobrog finansijskog upravljanja (dokazano kroz izradu godišnjih finansijskih izvještaja);
 • Koja prijavljuju projekte direktno vezane za pitanje nestalih osoba.

ICMP će uvažiti prijave koje organizacije podnesu samostalno, ali posebno ohrabruje zajedničke prijave dva ili više podnositelja prijava.

Prijave se dostavljaju na ICMP-ovim obrascima, popunjenim na engleskom ili bosanskom/ hrvatskom/ srpskom jeziku.

5.2 Rok za dostavljanje projekta: 15. mart 2024. godine

Obavještenje o rezultatima procesa selekcije očekuje se okvirno do 10. aprila 2024. godine. Predviđeni početak provedbe projekata je nakon potpisivanja ugovora, a njegovo trajanje ne može biti duže od 6 mjeseci.

Pozivaju se organizacije koje ispunjavaju uslove da prijave projekt putem ICMP-ovih obrazaca do navedenog roka za predaju u 17:00 sati po vremenu koje se računa na zapadnom Balkanu.

Kako bi se utvrdila prihvatljivost prijava, ICMP može kontaktirati podnositelje prijave za dodatna pojašnjenja. Dodijeljeni grantovi mogu podlijegati promjenama u odnosu na originalni dostavljeni prijedlo

ICMP zadržava pravo da finansira bilo koji dostavljani prijedlog ili nijedan od njih.

Sve prijave moraju sadržati:

 • Prijedlog projekta;
 • Prijedlog budžeta; i
 • Profil organizacije

Na sljedećem linku se nalaze obrasci za prijavu:

Kliknite za preuzimanje obrazaca za prijavu

Obrasce i dodatne odgovore na pitanja u vezi s ovim pozivom možete zatražiti putem sljedećeg email: Nejla.Huskic@icmp.int

ICMP-ov Program dodjele malih grantova za zapadni Balkab 2024. finansiraju Evropska unija i Vlada Kraljevine Švedske

 

ENG

International Commission on Missing Persons Western Balkans Program

Open call for proposals for ICMP´s small grants for the associations of families of missing persons and civil society organizations (CSO) from Bosnia and Herzegovina

ISSUE DATE: 15-Feb-24

CLOSING DATE: 15-Mar-24

1.INTERNATIONAL COMMISSION ON MISSING PERSONS (ICMP) SMALL GRANTS PROGRAM

The International Commission on Missing Persons (ICMP) invites associations of families of missing persons and Civil Society Organizations (CSO) to submit an application for its “Small Grants for the Associations of Families of Missing Persons and Civil Society Organizations from Bosnia and Herzegovina 2024”.

ICMP is an independent, treaty-based international organization with close to 30 years of experience in 40 countries. It is the only international organization tasked exclusively to work on the issue of missing persons. It helps governments build rule-of-law institutions that successfully and impartially search for and identify missing persons, and it supports efforts to enable families of the missing to assert their rights.

2. ABOUT ICMP PROGRAM IN THE WESTERN BALKANS

In the Western Balkans ICMP has supported regional cooperation in the search for the missing; it has worked effectively to foster the development and cooperation of civil society organizations with one another and with governments and local authorities in the region. It has pioneered the application of state-of-the-art DNA and advanced database informatics to locate and identify large numbers of missing persons. To date, more than 70 percent of the estimated 40,000 persons reported missing at the end of the conflicts in the Western Balkans have been accounted for.

3. ICMP’S SMALL GRANTS PROGRAM

Through its Small Grants Program, ICMP provides financial support to associations of families of missing persons and civil society organizations that are registered in Bosnia and Herzegovina, to implement projects that integrate objectives, approaches, activities and content that contribute to:

 • Promote and support the active, independent, meaningful and sustainable engagement and participation of families of missing persons in the process;
 • Contribute to restoring justice and providing full redress to victims and survivors;
 • Generate cooperation among survivor/victim groups, across sectarian, political, ethnic, religious or other lines and promote impartial and non-discriminatory approaches to the issue of the missing; and
 • Advance accountability and transparency in the processes of locating missing persons by promoting dialogue and collaboration of survivor/victim groups with State authorities around the issue of the missing.

 4.AREAS OF SUPPORT

 The projects and activities supported for the Small Grants, must be relevant to the role and challenges faced by families of the missing in Bosnia and Herzegovina and should target at least one of the following objectives:

 • Awareness raising activities, including various types of memorialization, and providing information to public on the issue of missing persons, 
 • Advocacy and lobbying activities to ensure full implementation of the existing legislation and securing of families’ rights,
 • Activities related to building capacities of family associations to be able to increase their impact in society and on the government authorities in Bosnia and Herzegovina.

Projects that as a primary objective entail the processing of personal data related to missing persons or their relatives, or projects focused solely on providing psychosocial assistance to families of the missing are not eligible for funding through this Call.

Eligible costs: to ensure that the organizations implement the activities and reach the outcomes mentioned above, the following costs are allowed:

Programmatic Costs Any expense associated with a specific program, project or activity that is not part of the recurrent costs of the organization, for example: consultants, transportation of participant, meals, accommodation, rental venue, sound system, services and printing, materials for events.
Organization Costs Any expense to cover the recurrent costs associated with the existence of the grantees as an organization or association, including renumeration, social security or consultants office expenses, equipment, materials, travel expenses for project staff (up to 30 percent of the total amount of the grant).

 5. AMOUNT OF GRANTS, ELIGIBILITY, SUBMISSIONS AND AWARD

 Applicants may request:

 • Up to EUR 2,000 for single event (Event grant: project duration two months)
 • Up to EUR 5,000 for a project (Project grant: project duration six months)

5.1. Who is eligible to apply?

Associations of Families of Missing Persons:

 • That are legally registered as a not-for-profit civil society organization in Bosnia and Herzegovina;
 • That have demonstrated experience in the implementation of projects;
 • That have demonstrated experience of sound financial management, which is demonstrated by preparing annual financial reports;
 • That apply for projects directly addressing the issue of missing persons

ICMP will accept applications submitted by single organizations, but highly encourages joint applications submitted by two or more applicants.

Applications shall be submitted in English or Bosnian/Croatian/Serbian using ICMP forms.

5.2. Deadline for submissions for projects: 15-Mar-24

Notifications of selection are expected indicatively by 10 April 2024. Projects are expected to commence upon signing the contract, and may have duration of no more than 6 months.

Eligible organizations are invited to submit their applications using ICMP forms by the deadline of submission at 17:00 PM Western Balkans time.

Applications will be reviewed for eligibility and applicants may be contacted to provide clarifications. Grants awarded may be subject to modifications from the original proposal submitted.

ICMP reserves the right to fund any or none of the applications received.

All Applications shall contain:

 • Project Proposal;
 • Budget Proposal; and
 • Organization Profile.

Please follow the link below to access the forms:

Download the forms

Application Forms may be requested, and queries about this Call may be made through Nejla.Huskic@icmp.int

ICMP ’s Small Grants Program Western Balkans 2024 is funded by the European Union and the Government of the Kingdom of Sweden

 

 

 

——————————————————

The Hague, 29 January 2024

UKR

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти Програма МКЗБ для України

Конкурс пропозицій з малих грантів МКЗБ для сімей зниклих безвісти та організацій громадянського суспільства.

Програма для України січень-грудень 2024 року

 

ДАТА ВІДКРИТТЯ: 29-січень-24

ДАТА ЗАКРИТТЯ: 29-лютий-24

 

1. ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ МІЖНАРОДНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ ОСІБ (МКЗБ)

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (МКЗБ) запрошує об’єднання або організації сімей зниклих безвісти та інші неурядові організації (організації громадянського суспільства) подати заявки на участь у Програмі малих грантів для сімей зниклих безвісти та організацій громадянського суспільства в Україні. Строк дії програми: січень – грудень 2024 року.

МКЗБ – це незалежна міжнародна організація, що діє на підставі угоди, яка має більш ніж 30-річний досвід роботи в 40 країнах. Це єдина міжнародна організація, яка займається винятково питаннями зниклих безвісти осіб. В Україні Програма МКЗБ підтримує зусилля органів влади у сфері пошуку всіх зниклих безвісти шляхом надання допомоги у проведенні ефективних та неупереджених розслідувань.

2. ПРО ПРОГРАМУ МКЗБ В УКРАЇНІ

Програма МКЗБ Україна зосереджена на таких стратегічних цілях:

 • Підтримка подальшого розвитку та зміцнення технічної спроможності України у забезпеченні неупередженого та сталого підходу до розслідування справ про зниклих безвісти, який забезпечить отримання належних та допустимих доказів для міжнародного суду. Така підтримка охоплює різні аспекти розслідувань, починаючи від провадження фахового процесу пошуку людських останків, документування місця злочину, визначення причини та способу смерті та сприяння процесу ідентифікації на основі ДНК. Процес ідентифікації включає широкомасштабне генетичне зіставлення зразків родини зниклого безвісти із посмертними зразками зниклої особи, що забезпечує отримання незаперечних результатів ідентифікації та сприяє встановленню зв’язку із місцем злочину в інших десятках тисяч інших справ;
 • Підтримка активної участі громадянського суспільства України та об’єднань сімей, особливо тих, які очолюють жінки, у розслідуваннях справ про зниклих безвісти з метою посилення відповідальності держави та забезпечення прав сімей зниклих безвісти;
 • Сприяння міжурядовому та внутрішньодержавному співробітництву та координації зусиль між державними установами, громадянським суспільством, міжнародними організаціями та дипломатичною спільнотою для ефективного розв’язання проблеми зниклих безвісти осіб;
 • Адвокація та підвищення обізнаності громадськості в Україні та серед політичного керівництва в усьому світі щодо проблеми зниклих безвісти осіб через підкреслення їх незамінної ролі у сфері безпеки, запобіганні конфліктам, розбудови миру та міжнародного правосуддя;
 • Підтримка у зміцненні інституційної спроможності та законодавчої бази України для ефективного розслідування справ зниклих безвісти осіб та забезпечення прав усіх сімей зниклих безвісти, незалежно від обставин зникнення, громадянства або будь-якого іншого фактору, — права на правду, справедливість та відшкодування шкоди.

 

3. ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ МКЗБ

 Через свою Програму малих грантів МКЗБ надає фінансову підтримку об’єднанням сімей зниклих безвісти осіб та організаціям громадянського суспільства (ОГС) для реалізації проєктів, які спрямовані на впровадження цілей, підходів, заходів та змістової діяльності, що сприяють: 

 • Визнанню ролі громадянського суспільства у просуванні відповідальності держави у питанні зниклих безвісти осіб;
 • Розвитку неупередженого, недискримінаційного, поліетнічного та неполітичного підходів до питання зниклих безвісти;
 • Забезпеченню прав членів сімей зниклих безвісти; та
 • Просуванню гендерної рівності та відстоюванню жіночого лідерства серед постраждалих громад.

 

4. СФЕРИ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

Проєкти та заходи, що підтримуються в межах Програми малих грантів для сімей зниклих безвісти та організацій громадянського суспільства (ОГС) в Україні, січень – грудень 2024 року, повинні відповідати ролі та викликам, з якими стикаються сім’ї зниклих безвісти та громадянське суспільство в Україні, а також бути спрямовані принаймні на одну з таких цілей або досягати її:

УЧАСТЬ:

 • Громадянське суспільство та об’єднання сімей, особливо об’єднання, очолювані жінками, відіграють активну роль в участі у процесі розв’язання проблеми зниклих безвісти з метою посилення підзвітності держави та забезпечення прав сімей;
 • Організації громадянського суспільства України та об’єднання, особливо об’єднання, очолювані жінками, мають спроможніть для активної участі у процесі розв’язання проблеми зниклих безвісти в Україні.

 

СПІВПРАЦЯ:

 • Посилення співпраці між урядом та громадянським суспільством, включаючи сім’ї зниклих безвісти.

 

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ:

 • Організації громадянського суспільства та об’єднання сімей в Україні, особливо об’єднання, очолювані жінками, мають необхідні знання та навички для підтримки збору даних про зниклих безвісти осіб та відіграють активну роль в участі у процесі прийняття рішень щодо вирішення проблеми зниклих безвісти осіб.

 

Проєкти об’єднань сімей та ОГС, які МКЗБ підтримувала через програму малих грантів у минулому, включали такі приклади: 

 • Посилення видимості, обізнаності громадськості та розуміння проблеми зниклих безвісти осіб за допомогою проведення виставок, оприлюднення публікацій та організації пам’ятних заходів;
 • Сприяння побудові діалогу між сім’ями зниклих безвісти, а також між сім’ями та органами влади;*
 • Підготовка або розповсюдження наукових або юридичних досліджень, результатів опитувань та оцінок;
 • Надання правової допомоги, представництва, супровід або надання консультацій та порад сім’ям зниклих безвісти;*
 • Організація заходів, пов’язаних з адвокацією, просуванням політики; ініціативи з підвищення обізнаності, громадські кампанії з питання зниклих безвісти;
 • Створення або зміцнення місцевих, регіональних або загальнонаціональних мереж сімей зниклих безвісти або ОГС, які працюють над питанням зниклих безвісти;*
 • Розробка, впровадження або участь у навчальних курсах, пов’язаних з проблемою зниклих безвісти для членів сім’ї, для ОГС або спрямованих на місцеві органи влади;
 • Зміцнення управлінського або операційного потенціалу об’єднань сімей та ОГС;
 • Створення та діяльність об’єднань сімей, включаючи створення та реєстрацію нових організацій, що працюють над питанням зниклих безвісти, як-от збори та витрати на реєстрацію, придбання обладнання, початкове фінансування або фінансування для початку діяльності.

 

МКЗБ буде надавати пріоритет виділеним вище заходам. Участь у навчальних курсах та заходах з розбудови спроможності буде додатково забезпечено для грантоотримувачів, але й організації, які не отримали грант, також будуть запрошені до участі в них.

Проєкти, які в якості першочергової мети передбачають обробку персональних даних, пов’язаних із зниклими безвісти особами або їхніми родичами, або проєкти, спрямовані винятково на надання психосоціальної допомоги сім’ям зниклих безвісти, не підлягають фінансуванню в рамках цього Конкурсу.

Прийнятні витрати: для забезпечення того, щоб організації впроваджували заходи та досягали вищезазначених результатів, допускаються такі витрати:

 

Програмні витрати Будь-які витрати, пов’язані з певною програмою, проєктом або діяльністю, які не є частиною періодичних витрат організації, наприклад: консультанти, перевезення учасників, харчування, проживання, місце оренди, встановлення звукового обладнання, послуги, допомога по догляду за дітьми під час заходів та зустрічей, друковані матеріали, матеріали для заходів.
Організаційні витрати Будь-які витрати на покриття періодичних витрат, пов’язаних з існуванням грантоотримувачів як організації або об’єднання, включаючи заробітну плату/контракти, гонорари, виплати консультантам, обладнання, матеріали, транспортні витрати для персоналу, банківські комісії та витрати на покриття ПДВ, які виникнуть під час придбання товарів та послуг, необхідних для здійснення діяльності.

5. СУМА ГРАНТІВ, ПРИЙНЯТНІСТЬ, ПОДАННЯ ТА ПРИСУДЖЕННЯ

Заявники мають право подавати заявку щонайменше на суму 3,000 доларів США і щонайбільше на суму 15,000 доларів США на кожний проєкт, а також до 5,000 доларів США для організації спеціальних заходів (проєкти, які спрямовані на проведення заходів, мають бути тривалістю не менше ДВА місяці).

5.1. Прийнятність

Право отримати малі гранти МКЗБ мають тільки ОГС. ОГС – це громадські або неурядові організації недержавного, некомерційного, ненасильницького та безпартійного характеру. До ОГС належать організації сімей зниклих безвісти осіб, визначені як організовані групи осіб, родичі яких зникли безвісти недобровільно внаслідок порушень прав людини, збройного конфлікту, техногенних або стихійних лих або будь-яких інших причин. Якщо йдеться про проєкт, запропонований не об’єднаннями/ організаціями сімей, а іншими ОГС, то вони можуть отримати малі гранти, якщо підтримувані заходи залучають до діяльності сім’ї зниклих безвісти або безпосередньо працюють на їхню користь.

В рамках цього Конкурсу перевага надається саме організаціям або об’єднанням сімей перед іншими категоріями організацій.

До участі в цьому конкурсі заохочуються організації або об’єднання сімей зниклих безвісти (групи осіб, родичі яких зникли безвісти недобровільно внаслідок порушення прав людини, збройного конфлікту, техногенних або стихійних лих або будь-яких інших причин), незалежно від того, чи вони мають статус юридичної особи або офіційно зареєстровані як організації.

Заявники повинні бути зареєстровані та/або перебувати в УКРАЇНІ.

МКЗБ прийматиме заявки, подані окремими організаціями, і наполегливо заохочуватиме до подачі заявок від двох або більше організацій, що співпрацюють в рамках одного проєкту.

Заявки подаються українською або англійською мовами.

 

5.2. Кінцевий термін подання заявок на проєкти: 29-ЛЮТИЙ-24

КОНСУЛЬТАЦІЇ БУДУТЬ ПРОВЕДЕНІ З УСІМА ЗАЦІКАВЛЕНИМИ У ПОДАЧІ ЗАЯВКИ НА ПОЧАТКУ ЛЮТОГО 2024 РОКУ.

Заявки будуть розглянуті на відповідність вимогам Конкурсу та з заявниками можуть зв’язатися у випадку необхідності отримання роз’яснень. Гранти можуть бути надані з урахуванням змін, внесених до оригінальної пропозиції. МКЗБ залишає за собою право фінансувати будь-яку або жодну з отриманих заявок.

Повідомлення про відібрані проєкти очікуються не пізніше 22 березня 2024. Очікується, що надання коштів для реалізації проєктів буде здійснено в період з квітня по травень 2024 року. Слід очікувати, що проєкти повинні бути завершені до 31 жовтня 2024. Тривалість проєктів повинна становити щонайменше два місяці і щонайбільше шість місяців.

 Зацікавленим організаціям та організаціям, що відповідають умовам Конкурсу, пропонується подати заявки за допомогою форм МКЗБ до остаточної дати подання, 00:00 годин.

 Усі Заявки повинні містити:

 • Проєктна пропозиція
 • Бюджетна пропозиція
 • Профіль організації

Форми подання заявки можна запросити, а запити щодо цього Конкурсу можна надіслати за адресою  smallgrantsUKR@icmp.int.

Щоб завантажити всі форми для заповнення конкурсної заявки, будь ласка, перейдіть за посиланням.

Програма малих грантів МКЗБ Україна на січень – грудень 2024 року фінансується НОРВЕЗЬКИМ АГЕНТСТВОМ З РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА NORAD

 

ENG

International Commission on missing persons Ukraine Program

Call for proposals for ICMP´s small grants FOR FAMILIES OF THE MISSING AND CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS, UKRAINE PROGRAM JANUARY- DECEMBER 2024

ISSUE DATE: 29-Jan-24

CLOSING DATE: 29-Feb-24

 

1. INTERNATIONAL COMMISSION ON MISSING PERSONS (ICMP) SMALL GRANTS PROGRAM

The International Commission on Missing Persons (ICMP) invites associations or organizations of families of missing persons and other non-governmental (civil society) organizations to submit applications for its Small Grants Program for Families of the Missing and Civil Society Organizations, Ukraine, January – December 2024.

ICMP is an independent, treaty-based international organization with more than 30 years of experience in 40 countries. It is the only international organization tasked exclusively to work on the issue of missing persons. In Ukraine, ICMP’s Program supports the efforts of the authorities to account for all those who are missing, through effective and credible investigations.

2. ABOUT ICMP PROGRAM IN UKRAINE

The ICMP Ukraine Program focuses on the following strategic objectives:

 • Supporting further development and strengthening of Ukraine’s technical capacity for a dedicated and sustainable impartial investigation into missing persons cases to a level in which evidence can be provided in an international court, starting with the professional recovery of mortal remains, documentation of the crime scene, determining the cause and manner of death, and facilitating a DNA- led process of identification that includes large-scale genetic kinship matching between the family of the missing and the missing person, and concluding with irrefutable evidence of the identity of the missing that can be linked to the crime scene in tens of thousands of cases;
 • Supporting the meaningful participation of Ukraine’s civil society and family associations, especially those which are women-led, in the missing persons process to strengthen the state’s accountability and secure the rights of families of the missing;
 • Facilitating intergovernmental and in-country cooperation and coordination of efforts among state institutions, civil society, international organizations, and the diplomatic community to address the issue of missing persons in an effective way;
 • Advocating and raising public awareness in Ukraine and among policymakers globally regarding the missing persons issue, highlighting its indispensable role in security, conflict-prevention, peace building and international justice
 • Supporting the strengthening of Ukraine’s institutional capacity and legislative framework to account effectively for missing persons and to secure the rights of all families of the missing, regardless of circumstances of disappearance, nationality, or any other factor, to truth, justice and reparations.

3. ICMP’S SMALL GRANTS PROGRAM

 Through its Small Grants Program, ICMP provides financial support to associations of families of missing persons and civil society organizations (CSOs) to implement projects that integrate objectives, approaches, activities and content that contribute to: 

 • Affirming the role of civil society in promoting state responsibility on the issue of missing persons;
 • Fostering impartial, non-discriminatory, non-sectarian, multiethnic and non-political approaches to the issue of the missing;
 • Fulfilling the rights of surviving family members of missing persons; and
 • Promoting gender equality and championing female leadership among affected communities.

4. AREAS OF SUPPORT

The projects and activities supported for the Small Grants Program for Families of the Missing and Civil Society Organizations, Ukraine January – December 2024, must be relevant to the role and challenges faced by families of the missing and civil society in Ukraine and should target/address at least one of the following objectives:

 

PARTICIPATION:

 • Civil society and family associations, especially women-led family associations, meaningfully participate in the missing persons process to strengthen the state’s accountability and secure the rights of families;
 • Ukraine’s civil society organizations and family associations, especially women-led family associations, have agency to participate actively in the missing persons process in Ukraine.

COOPERATION:

 • Strengthening the cooperation between the Government and civil society, including families of the missing.

CAPACITY BUILDING:

 • Ukraine’s civil society organizations and family associations, especially women-led family associations, have essential knowledge and skills to support missing persons data collection and meaningfully participate in the decision-making process in addressing the issue of missing persons.

 

Projects by Family associations and CSOs that ICMP has supported through Small Grants programs in the past have included the following examples: 

 • Enhancing visibility, awareness and understanding of the issue of missing persons through exhibitions, publications and commemorative events;
 • Promoting dialogue among families of the missing, and between families and the authorities;*
 • Preparation or dissemination of academic or legal research, surveys, and assessments;
 • Provision of legal aid, representation, accompaniment or provision of guidance and advise to families of the missing;*
 • Organizing events linked to advocacy, policy promotion; awareness-raising initiatives, public campaigns on the issue of the missing;
 • Establishing or strengthening local, regional or nation-wide networks of families of the missing or CSOs working on the issue of the missing;*
 • Designing, implementing or participating in training courses related to the issue of the missing for family members, for CSOs or directed to local authorities;
 • Strengthening the management or operational capacities of family organizations and CSOs;
 • Constitution and operation of family associations, including the setting up and registration of new organizations working on the issue of the missing, such as fees and costs of registration, purchasing of equipment, start-up funding or funding for the launch of activities.

 

ICMP would prioritize the highlighted activities. Participation in training courses and capacity building activities will be in addition to the selected grantees, but also available for the organizations that have not received the grant.

 Projects that as a primary objective entail the processing of personal data related to missing persons or their relatives, or projects focused solely on providing psychosocial assistance to families of the missing are not eligible for funding through this Call.

Eligible costs: to ensure that the organizations implement the activities and reach the outcomes mentioned above, the following costs are allowed:

 

Programmatic Costs Any expense associated with a specific program, project or activity that is not part of the recurrent costs of the organization, for example: consultants, transportation of participant, meals, accommodation, rental venue, sound system, services, assistance for childcare during events and meetings, printing, materials for events.
Organization Costs Any expense to cover the recurrent costs associated with the existence of the grantees as an organization or association, including salaries/contracts, stipends, consultants services, office expenses, equipment, materials, travel expenses for staff, bank fees, and VAT costs that will occur during the purchasing of goods and services needed for implementation of the activities.

 

 5. AMOUNT OF GRANTS, ELIGIBILITY, SUBMISSIONS AND AWARD

 

Applicants may request at least 3,000 USD and up to 15,000 USD for each project and up to 5,000 USD for organizing specific events (project implementation for events shall be no longer than TWO months).

 

5.1. Eligibility

 

Only CSOs are eligible to receive ICMP Small Grants. CSOs are community-based or non-governmental entities of a non-state, non for profit, non-violent, and non-partisan character. CSOs include organizations of families of missing persons, defined as organized groups of individuals whose relatives have gone missing in an involuntary manner as a result of human rights abuses, armed conflict, man-made or natural disasters or any other causes. In the case of project proposed by CSOs other than family associations/organizations, these may receive Small Grants as long as the activities supported involve or benefit directly families of the missing.

For this Call, family organizations or associations will be given advantage over other types of organizations.

 Organizations or associations of families of the missing (groups of individuals whose relatives have gone missing in an involuntary manner as a result of human rights abuses, armed conflict, man-made or natural disasters or any other causes) whether or not they are incorporated or formally registered as organizations are encouraged respond to this Call.

Applicants shall be registered and/or reside in UKRAINE.

ICMP will accept applications submitted by single organizations and strongly encouraged applications by two or more organizations collaborating in a single project.

Applications shall be submitted in Ukrainian or in English.

 

5.2 Deadline for submissions for projects: 29-Feb-24

A FULL DAY CONSULTATIONS WILL BE HELD WITH ALL INTERESTED IN APPLYING AT THE BEGINNING OF FEBRUARY 2024.

Applications will be reviewed for eligibility and applicants may be contacted to provide clarifications. Grants awarded may be subject to modifications from the original proposal submitted. ICMP reserves the right to fund any or none of the applications received.

Notifications of selection are expected at the latest 22-Mar-24. Projects are expected to commence between April and May 2024. It should be anticipated that projects will need to be completed by 31-Oct-24. Projects may have a duration of at least two months and not more than six months.

Interested and eligible organizations are invited to submit their applications using ICMP forms by the date of submission at 00:00 hours.

 All Applications shall contain:

 • Project Proposal
 • Budget Proposal
 • Organization Profile

 Application Forms may be requested, and queries about this Call may be made through smallgrantsUKR@icmp.int.

To download materials please follow this link.

ICMP’s Small Grants Program Ukraine January – December 2024 is funded by NORWEGIAN AGENCY FOR DEVELOPMENT COOPERATION NORAD

 

——————————————————

The Hague, 31 October 2023

Invitation to Tender (ITT) – ITT/ICMP/HQ/102023

Automated DNA Extraction, Quantification and Amplification Set-up of Post-Mortem Remains

The International Commission on Missing Persons (ICMP) invites true and compliant tenders in response to the specifications and instructions indicated below. Both single supplier and consortium bids of two or more economic operators will be considered.

ICMP reserves the right to select one of more supplier/consortium under this tender.

1.Background to ICMP 

The ICMP is a grant funded, treaty-based international organisation with headquarters in The Hague, the Netherlands. ICMP works with governments, civil society, justice institutions and other organisations throughout the world to address the issue of missing persons. Its mandate is to secure the cooperation of, and assist, governments and others in locating missing persons resulting from conflict, human rights abuses, disasters other causes.

More ICMP and its mandate can be found on our website (www.icmp.int).

2.Background to Project

ICMP’s ISO 17025 accredited DNA laboratories are located at its Headquarters in The Hague, the Netherlands. Supporting missing persons investigations from around the world, the laboratories provide DNA testing, comparison, reporting capabilities and subject matter expertise that can be support of criminal tribunals and/or prosecution.

As such, ICMP is continuously assessing its scientific capabilities and capacities to align with technical developments and demand. Subsequently, ICMP is looking to award a contract for the supply, installation and validation of an automated DNA extraction, quantification, and amplification set-up workflow that it can add to its ISO 17025 scope of accreditation.

ICMP’s DNA Laboratories specialise in the DNA STR profiling and next-generation sequencing of post-mortem remains. Most samples submitted through ICMP’s post-mortem (also referred to as casework) accredited workflow are either bone or teeth samples, that have been cleaned, washed, dried and ground into a powder. These samples are often heavily degraded due to their age (varying from months to decades old), exposure to adverse environmental conditions or intentional contamination, including chemical treatment or burning. As such, ICMP has – over many years – developed and continues to refine its processes to recover the optimal amount of DNA possible from skeletal remains, a summary of which is available in the attached paper – Automatable full demineralization DNA extraction procedure from degraded skeletal remains, Sylvain Amory, Rene´ Huel, Ana Bilic´, Odile Loreille, Thomas J. Parsons, Forensic Science International: Genetics 6 (2012) 398–406. Download

3.Scope of Tender 

ICMP invites suppliers of automated DNA extraction, quantification and amplification set-up instruments, platforms and associated chemistries and consumables to tender for the supply, installation, and validation of a workflow in its ISO 17025 accredited DNA casework laboratory.

Other than the chemistries outlined in Section 3.5 of this tender, ICMP is open to considering all instruments, platforms, and chemistries including but not limited to devices capable of pipetting, reagent set-up and liquid handling involved in extraction, quantification, and PCR set-up, as well as stand-alone devices.

The proposed solution(s) should allow for redundancy in case of instrument failure. At least two instruments/platforms must be supplied to ensure ongoing processing capacity.

3.1 Nature of exhibits

ICMP’s DNA Laboratories specialise in the DNA STR profiling and next generation sequencing of post-mortem remains, including but not limited to the sample types listed below. The current minimum amount of bone/teeth powder submitted for extraction ranges from 50mg-1g.

 • Bone
 • Teeth
 • Bone powder
 • Muscle tissue
 • Bladder swabs
 • Blood
 • Hair
 • Nail
 • Other soft tissue

3.2 Volume

ICMP’s submission profile is varied and often fluctuates at short notice in direct response to conflicts and disasters. In 2023, ICMP has received an average of 70 post-mortem samples per month to date, with volumes expected to increase significantly in the coming 12 months. ICMP wishes to hold a standing capacity to test a minimum of 5,000 post-mortem samples each year.

ICMP operates both standard and priority workflows to cater for routine and urgent submissions, noting the metric used for measuring turnaround times for DNA testing in bones samples is usually days rather than hours.

3.3 Delivery location and timetable

ICMP’s Headquarter in the Netherlands – Koninginnegracht 12, 2514 AA, Den Haag, The Netherlands. The successful bidder shall deliver the required instrumentation and/or platform(s) to this address before the 2023 holiday period, and ideally by 20 Dec 2023 at the latest.

Installation and validation of instruments and/or platform(s) will be completed during 2024, following refinements to ICMP’s DNA Laboratories, which is scheduled for Q2 and Q3 in 2024.

3.4 Contract duration

ICMP anticipates this work will be delivered within a 12-month period, noting installation and validation of the workflow will occur at its Hague-based ISO 17025 accredited DNA casework laboratory in the second half of 2024.

3.5 Chemistry Compatibility

ICMP is taking this opportunity to assess the current DNA extraction, quantification and amplification set-up scientific capabilities and capacities available on the market, to align with its own technical developments and demand. A bidder’s proposed solution must be able to work with reagents from the most common forensic quantification and amplification manufacturers. Instrumentation shall not be limited to only protocols using their own reagents (if available).

As such, all instrumentation, platforms, chemistries, and consumables shall be considered; however, compatibility with ICMP’s existing DNA quantification and amplification chemistries is required. ICMP’s DNA Laboratories use:

 • Promega PowerPlex 21 System
 • Promega PowerPlex Fusion 6C System
 • Promega PowerPlex Y23 System
 • Applied Biosystems GlobalFiler PCR Amplification Kit
 • Applied Biosystems GlobalFiler IQC PCR Amplification Kit
 • QIAGEN Investigator 24plex GO! Kit
 • QIAGEN Investigator Quantiplex Pro Kit

Given its global audience, ICMP continually assesses new and emerging chemistries and further changes to this list are expected in the future.

4.Service Provider Requirements 

In addition to the above, the successful bidder’s solution shall: 

 • Deliver automated extraction, quantification and amplification set-up of the sample types listed in section 3.1. Bidder’s proposed solution must be able to work with reagents from the most common forensic quantification and amplification manufacturers.
 • Provide protocols suitable for the extraction, quantification and amplification set-up of the sample types listed in section 3.1. A bidder’s proposed solution must not be limited to only protocols using their own reagents (if applicable) and would ideally allow for custom protocols if needed.
 • Provide demonstrable evidence of DNA profiling success rates for proposed automated workflow (DNA extraction, quantification and amplification set-up) of post-mortem remains, including but not limited to the sample types listed in section 3.1.
 • Provide demonstrable evidence of prior successful delivery, installation, validation (noting ICMP’s current minimum bone/teeth powder mass – Section 3.1) and training on instrument, platform(s) and chemistries in a forensic DNA testing laboratory, meeting project timelines. Previous clients who are prepared to provide references are
 • Provide at least two instruments/platforms to ensure ongoing processing capacity and resilience in case of device failure or downtime.
 • Provide traceability of sample processing and be compatibility with laboratory information management systems (LIMS).
 • Ensure a robust error-recovery and troubleshooting process is in place for any stage of the workflow.
 • Perform successful validation of the automated workflow and the required processing protocols – including contamination prevention – using ICMP’s DNA quantification and amplification kits. All acceptance criteria must be met in order for the validation to be considered successful.
 • Proactively advise and support ICMP’s DNA Laboratories during validation, training, and implementation into live operations, including custom protocols if needed.
 • Be able to provide ongoing service and maintenance of any instrumentation/platform provided for at least 5 years from the point of installation.
 • Guarantee provision of instrumentation/platform parts, associated reagents and consumables for at least 5 years from the point of installation.
 • Excellent knowledge of automated DNA extraction, quantification and amplification set-up requirements for post-mortem samples, risks, challenges and opportunities.
 • Where possible, desire for compatibility with next-generation sequencing processes such as library preparation.
 • Prior experience of working with an ISO 17025 accredited forensic DNA testing laboratories.
 • Good knowledge of spoken and written business English to enable smooth collaborative working with ICMP.
 • Participate in virtual and in-person contract kick-off and check-point meetings.

 If you have any questions about these requirements, please email ICMP on procurement@icmp.int.

5.Deliverables 

 • Delivery of all instrumentation and/or platforms to ICMP’s Headquarters in The Hague, Netherlands before the 2023 holiday period, and ideally by 20 Dec 2023 at the latest.
 • Following a programme of upgrades to ICMP’s HQ during the first half of 2024, installation of the delivered instrumentation and/or platforms into ICMP’s DNA Laboratories during Q3 2024.
 • Successful validation of the instrumentation, platform and chemistries resulting in at least comparable DNA profiling success rates, as soon as practicably possible – scheduled for Q3 of 2024.
 • In consultation with ICMP’s DNA Laboratories, generation of a Validation Plan and subsequent Validation Report – with accompanying explanation – that meet the requirements of ISO 17025.
 • Training of ICMP’s DNA Laboratories Team in the use and maintenance of any instrumentation, platform(s), associated software, and/or consumables.
 • Ongoing annual service and maintenance of supplied instrumentation and/or platforms.
 • Deliverable Timetable Summary:
Instrument/platform(s) delivery (to HQ) deadline 20 Dec 2023
Instrument/platform(s) installation and set-up (at HQ) During Q3 2024
Workflow validation During Q3 2024

6.ITT Timeline

Please find the proposed timetable for this invitation to tender, and the resulting deliverables, outlined below:

Activity Date and Time
Supplier Briefing Event 30 Oct 2023 (@14:00HRS)
ITT issued 31 Oct 2023
ITT clarification question deadline 10 Nov 2023 (@15:00HRS)
ITT response deadline 17 Nov 2023 (@15:00HRS)
Evaluation, demonstration and sample testing 20-30 Nov 2023
Notification of award 30 Nov 2023
Instrument/platform(s) delivery (to HQ) deadline 20 Dec 2023
Instrument/platform(s) installation and set-up (at HQ) Q3 2024
Workflow validation Q3 2024

7.Budget

The ICMP is a grant funded, treaty-based international organisation with headquarters in The Hague, the Netherlands. As such, all quotes shall be provided in Euros. An indicative budget for the instrumentation/platform(s) and activities described in this tender is outlined below:

Instrumentation/platform(s) purchase, including transport costs

Total figure for all devices including shipping and customs (if applicable)

€150-200K
Validation of extraction, quantification and amplification set-up workflow €60-70K

 

ICMP’s standard payment term is 30 days from delivery of the product or service.

8.Supplier Briefing Event

ICMP shall host an online Supplier Briefing Event on Monday 30 October at 14:00CET to provide an introductory overview of ICMP’s requirements and current laboratory operations. All interested parties are invited to register via email – procurement@icmp.int – by 15:00CET on Friday 27 October 2023 in order to secure a place at this virtual event.

9.ITT Clarifications Questions

ICMP invites clarification questions related to this ITT. Please direct any questions through ICMP’s Procurement Team, who can be contacted at procurement@icmp.int, by 15:00CET on Tuesday 10 November 2023.

ICMP shall endeavour to respond to clarification questions within 2 working days.

10.ITT Submission

Responses to this ITT must be made using the template provided in Annex A. Responses must be submitted in Word or PDF format via a single email not exceeding 5MB in size to procurement@icmp.int, with the email subject TENDER ITT/ICMP/HQ/102023, by 15:00CET hours on Friday 17 November 2023. Submissions received after this time and date may be rejected.

Please ensure that any submission is free from any form of virus or corrupt contents.

For any additional information please contact: Mr. Ali Srour via procurement@icmp.int.

11.Publication and Conditions

This ITT and its Annex has been published in English on the website of the International Commission on Missing Persons (https://www.icmp.int/about-us/procurement/).

ICMP reserves the right to reject submissions. Incomplete tenders which do not comply with our conditions will not be considered.

ICMP reserves the right to accept more than one quote to ensure availability of all required items.

12.Selection Criteria and Contract Award

ICMP may choose to request a demonstration of instrumentation or platforms, and/or DNA sample testing, to verify the technical information provided within a tender response. Demonstrations and testing shall be conducted at a mutually agreeable location, which may include a Bidder’s laboratory facility.

Contract shall be awarded under the best value for money principle. The bidder with the most competitively priced offer that is technically accepted shall be awarded the contract with consideration of price, delivery time, after sales service and quality. Technically accepted refers to the ability of a Supplier to meet, and hopefully exceed, the requirements and deliverables outlined in Sections 4 and 5.

All suppliers doing business with the ICMP should maintain high standards on ethical issues, respect and apply basic human and social rights, ensure non-exploitation of child labour, and give fair working conditions to their staff. ICMP reserves the right to reject quotations provided by suppliers not meeting these standards.

Suppliers doing business with the ICMP will be screened on anti-corruption as well as international sanctions and terrorism due diligence before ICMP confirms an order or contract.

To download Annex A: Supplier’s ITT Response Template – V1.0 please follow the link: Annex A

To download Annex B: Supplier’s ITT Response Template – V1.0 please follow the link: Annex B

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Tender related to automated DNA extraction, quantification, and amplification set-up for post-mortem remains.

The International Commission on Missing Persons (ICMP) is inviting interested parties to participate in an upcoming tender related to automated DNA extraction, quantification, and amplification set-up for post-mortem remains. To learn more about this opportunity, we encourage you to join our online Supplier Engagement Event on Monday, October 30th, from 14:00 to 15:00 CET (Netherlands time). To register for this event, please email ICMP Procurement at procurement@icmp.int before Friday, October 27th, 16:00 CET. The event is expected to last approximately 30 minutes.

We appreciate your interest and look forward to your participation.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

The Hague, 4 October 2023

Request for Quotations – RFQ/ICMP/HQ/01/102023

Animation & Video Production Services

1.Background to ICMP 

The International Commission for Missing Persons (ICMP) is a grant funded, treaty-based international organization with Headquarters in The Hague, the Netherlands. ICMP works with governments, civil society, justice institutions and other organisations throughout the world to address the issue of missing persons. Its mandate is to secure the cooperation of, and assist, governments and others in locating missing persons resulting from conflict, human rights abuses, disasters other causes. 

2.Background to Project

ICMP is looking to upgrade and adapt the Science & Technology elements of its knowledge and skills exchange materials to adopt modern pedagogical approaches, ensuring improved engagement, accessibility – and in turn better learning outcomes. As well as being used in ICMP’s Learning Management System (Brightspace) and training materials, animation and video products will be used to assist to raise visibility and public awareness of ICMP’s DNA Laboratories via our marketing campaigns and social media channels.

ICMP seeks an animation studio and/or video production company to partner with to produce a series of graphic animations depicting the scientific processes undertaken by its DNA Laboratories. Accompanying transcripts and close captioning will be required. Previous experience of working on English speaking science theme animations and/or videos with intergovernmental agencies, corporate organisation or professional bodies is desirable.

3.Scope of Service 

ICMP is requesting the production of 14 independent, English speaking, 2D animated video clips working across 4 themes aligned to laboratory activities (outlined below). The total duration of the animations should be no longer than 9 minutes.

Storyboards will be produced by ICMP’s Centre for Excellence and Learning team before the production of the animated videos begins. Below are outlines for the required animations.

 • DNA Quantification

Total of four 2D animated clips with a total length of 2 minutes and 15 seconds. Below is the length breakdown of the final clips:

 • Animated infographic (30 seconds)
 • Animation (15 seconds)
 • Animation (60 seconds)
 • Animated infographic (30 seconds)
 • PCR Setup

Total of four 2D animated clips with a total length of 1 minute and 45 seconds. Below is the length breakdown of the final clips:

 • Animated infographic (30 seconds)
 • Animated infographic (30 seconds)
 • Animation (15 seconds)
 • Animation (30 seconds)
 • DNA Profiling and Sequencing

Total of three 2D animated clips with a total length of 2 minutes. Below is the length breakdown of the final clips:

 • Animation (60 seconds)
 • Animation (30 seconds)
 • Animation (30 seconds)
 • DNA Matching

Total of three 2D animated clips with a total length of 2 minutes and 30 seconds. Below is the length breakdown of the final clips:

 • Animation (30 seconds)
 • Animation (60 seconds)
 • Animation (60 seconds)

In addition to the above, the following supporting requirements are also needed:

 • Participation in a Briefing Meeting between the successful supplier and ICMP Team to understand the desired style, storyboard and narrative.
 • Participation in animation editing and supporting meetings, with a minimum of two edits per animation.
 • Voiceover and closed captions in English. Accompanying transcripts and close captioning will be required; however, ICMP can provide subtitle scripts and a voiceover actor in English if required.

4.Service Provider Requirements 

Each animation studio / video production company should:

 • Have a good knowledge of spoken and written English to enable smooth collaborative working with ICMP.
 • Have experience developing professional English speaking 2D animated scientific training products
 • Be able to provide a demo reel.
 • Be able to provide previous client reference
 • Have excellent technical capacities and access to animation equipment and editing software to ensure professional and high-quality production.

 IMPORTANT NOTE: ICMP’s DNA Laboratories are DNA clean environments. Anyone entering them is required to wear Personal Protective Equipment and provide a DNA elimination sample for contamination screening purposes. Where it is necessary to enter the laboratories to capture video footage or observe a process, a successful bidder must be prepared to donate an elimination sample for DNA profiling. If you have any questions about this requirement, please do email ICMP on procurement@icmp.int.

5.Deliverables 

 • Raw (unprocessed camera output) videographer footage, associated audio recording and edited animated video for 14 full HD clips no longer than 9 minutes in duration.
 • All clearances from any additional stock animation (if any).
 • Editable animation and audio recording shared with ICMP.
 • ICMP would prefer for deliverables to be received on its Vimeo account, but this can be discussed in coordination with the selected provider. 

6.Accessibility

The deliverables should meet requirements for disability, inclusiveness and accessibility wherever practically possible to maximise the number of people who can access, interact and benefit from them. 

7.RFQ Timeline

The proposed timetable for this request for quotes and the resulting services and deliverable is outlined below:

 

Activity Date and Time
RFQ issued W/C 02 Oct 2023
RFQ clarification question deadline 10 Oct 2023 (@15:00HRS)
RFQ response deadline 13 Oct 2023 (@15:00HRS)
Notification of award 27 Oct 2023
Storyboard briefing W/C 06 Nov 2023
First edit W/C 20 Nov 2023
Second edit W/C 27 Nov 2023
Completion and provision of deliverables 13 Dec 2023

 

8.Pricing and payment terms

The proposal should include all-inclusive one-time price in Euro (excluding VAT), including preparatory meetings, setup, voiceover, close captioning, transcription, minimum two rounds of edits and any other costs related to the production of the animated videos. ICMP’s standard payment term is 14 days from delivery of the product or service. 

9.RFQ Submission

Quotations using the template provided in Annex A of this RFQ must be submitted in Word or PDF format via a single email not exceeding 5MB in size to procurement@icmp.int, with the email subject RFQ/ICMP/HQ/01/102023, by 15:00 hours CET on Friday 13 Oct. Quotes received after this time and date may be rejected. Submissions must be free from any form of virus or corrupted contents.

For any additional information please contact ICMP’s procurement via procurement@icmp.int.

10.Publication and Conditions

This Request for Quotation and its Annex have been published in English on the website of the International Commission on Missing Persons (https://www.icmp.int/about-us/procurement/).

Invitations have been submitted to known providers. Any licensed provider located in The Netherlands may respond to this tender.

ICMP reserves the right to accept more than one quote to ensure availability of all required items.

11.Selection Criteria and Contract Award

Contract shall be awarded under the best value for money principle. The bidder with the most competitive price offer that is technically accepted shall be awarded the contract with consideration of price, delivery time, after sales service and quality.

All suppliers doing business with the ICMP should maintain high standards on ethical issues, respect and apply basic human and social rights, ensure non-exploitation of child labour, and give fair working conditions to their staff. ICMP reserves the right to reject quotations provided by suppliers not meeting these standards.

Suppliers doing business with the ICMP will be screened on anti-corruption due diligence before ICMP confirms an order or contract.

12.Restrictive Measures/Sanctions

The selected vendor will not participate in or facilitate activities involving, directly or indirectly, individuals or entities that are (i) subject to restrictive measures/sanctions administered by the European Union or the United Nations (the “Sanctions Regulations”); or (ii) owned or controlled by individuals or entities as defined in (i) hereinbefore, if such involvement violates applicable Sanctions Regulations.

 

To download the application form please follow the link below:

Download Application Form

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Request for Proposals (RFP)

Final Project Evaluation

Accounting for Missing Persons in Iraq through a Sustainable Data-Driven and Rule-of-Law-based Approach

The International Commission on Missing Persons (ICMP) is a treaty-based intergovernmental organization with Headquarters in The Hague, the Netherlands. Its mandate is to secure the cooperation of governments and others in locating missing persons from conflict, human rights abuses, disasters, organized crime, irregular migration and other causes and to assist them in doing so. It is the only international organization tasked exclusively to work on the issue of missing persons.

ICMP seeks an evaluator or a team of evaluators (national and international) to undertake a final evaluation of its project, ‘Accounting for Missing Persons in Iraq through a Sustainable Data-Driven and Rule-of-Law-based Approach’ funded by the US Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (DRL).

Donor: US Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (DRL)

Duration of contract: September to October 2023 (approximately two months)

Deadline for proposals: 1 September 2023

For full request for proposals please follow this LINK

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pursuant to Article 6 of the Agreement on Assuming the Role of Cofounders of the Missing Persons Institute of Bosnia and Herzegovina between the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina and the International Commission on Missing Persons (Official Gazette of BiH – International Treaties, 13/05), hereinafter referred to as: the Agreement) open the following:

PUBLIC VACANCY

FOR THE ELECTION OF MEMBERS OF THE STEERING AND SUPERVISORY BOARDS

OF THE MISSING PERSONS INSTITUTE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

 1. SUBJECT MATTER OF THE PUBLIC VACANCY

The subject matter of the public vacancy is the election of members of the Steering and Supervisory Boards of the Missing Persons Institute (hereinafter referred to as: the Institute) for the period of four years.

 

 1. DESCRIPTION OF POSITIONS

Pursuant to Article 7 of the Agreement all six members of the Steering Board of the Institute are appointed for the period of four years by consensus of the Co-founders.

 

The Steering Bord of the Institute shall:

 1. Adopt the Statute of the Institute;
 2. Appoint and relieve of duty members of the Board of Directors;
 3. Develop annual program of activities;
 4. Adopt financial plans and annual balance sheet;
 5. Adopt the Book of Rules on the Internal Organization and Job Classification and other bylaws pursuant to the Agreement, Statute and other laws of Bosnia and Herzegovina;
 6. Provide guidelines, supervise and evaluate the performance of the members of the Bord of Directors;
 7. Carry out all other activities as in agreement with the law and the Statute of the Institute;
 8. Submit reports to the Co-founders at least annually, and also as requested by the Co-founders.

Pursuant to Article 9 of the Agreement the three members of the Supervisory Board of the Institute are appointed for the period of four years by consensus of the Cofounders.

The Supervisory Board shall:

 1. Review financial reports of the Institute;
 2. Review the annual report and annual balance sheet;
 3. Review and inspect accounting books, their accuracy and legal validity;
 4. Report to the Co-founders, Steering Board, and Board of Directors on the results of their inspection once a year, and more frequently if deemed necessary.

 

III. CRITERIA OF SELECTION

The general criteria the candidates should meet are the following:

 • They should be older than 18 with a working experience of at least 5 years;
 • They should be citizens of Bosnia and Herzegovina;
 • They should not have been fired from the civil service due to a disciplinary action at any level in Bosnia and Herzegovina (either at the state or entity levels);
 • They should not be subject to Article IX(1) of the Constitution of Bosnia and Herzegovina;
 • They should not be elected officials, holders of any executive offices or advisors pursuant to the Law on Conflict of Interests in Governmental Institutions of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of BiH, 16/02, 14/03,12/04, 63/08 and 18/12).
 • They should not be former members of the Steering Board, Supervisory Board or Board of Directors of the Institute.

The qualification criteria based on which ranking of the candidates is made are the following:

 

 1. a) Qualifications of the candidates:

a.1. main criterion: qualification level (completed VII level of qualifications or an equivalent of the Bologna system with 180-240 ECTS in social science or humanities or natural science);

a.2. additional criterion: qualification level (completed III cycle, academic title or rank of a doctor);

 

 1. b) Work experience of the candidates:

– at least 5 years of professional experience.

   

 1. c) for a member of the Steering Board, participation in public an scientific work in the area of human rights;

      –reference for at least 1 published scholarly or scientific paper (article, book, handbook, certificates of held trainings in human rights);

 

 1. d) for a member of the Supervisory Board, management experience in economic and finance:

     –managerial position in finance management held for at least 5 years;

 

 1. e) evaluation of candidates based on an interview (reasoning should be provided for a maximum score, scores of the Committee members are added together and divided by 6 and one mean final scoring of a candidate is provided);

 

The maximum score that a candidate can win is:……………………………………………………………………………..18 points;

The minimum score qualifying a candidate for a ranking list is …………………………………………………………12 points;

 

Impediments to the appointments:

 

Members of the Steering or Supervisory Boards cannot be individuals who:

 1. Do not have professional or health capacity;
 2. Are former members of these bodies;
 3. Are members of the Board of Directors cannot be appointed as members of the Steering Board;
 4. Are, based on the conflict-of-interest regulations considered elected party officials, holders of executive offices or advisors;
 5. Have already been appointed as members of a steering or a supervisory board of an institution or institute, or a majority state-owned company;
 6. Have private financial interest in the Institute.

 

Applications of the candidates who do not submit the required proofs will not be taken into consideration.

 

 1. THE REQUIRED DOCUMENTS

The applications shall include the following:

 • One-page long Motivation Letter with short CV enclosed to it;
 • The list of all submitted attachments, date of application and signature of the applicant SHOULD be included in the Motivation Letter.

In addition to the Motivation Letter and CV, applicants should also submit the following documents:

 • Citizenship certificate,
 • Birth Certificate,
 • Representation that the general requirements set under Chapter III. Selection Criteria items 3, 4, 5, and 6 of the Public Vacancy have been met.
 • University diploma proving the obtained university degree — VII level of qualifications, i.e. the first cycle of higher education (180-240 ECTS) or the second or third cycle of the Bologna study program in the area of social science, humanities or natural science.
 • University diploma proving academic titles or ranks;
 • A certificate of professional work experience issued by the employer(s) where the candidate used to work or works. The attached certificate should be specific and include all essential elements that unequivocally prove the required work experience. The essential elements, whose absence will make it incomplete shall mean data related to name of the job position the candidate occupied, description of tasks it included or includes, professional qualifications that this job required or requires, precisely stated period in which these tasks were performed with clear indication if they were performed after the university degree was obtained or not.

Note on the document verification:

All attached documents must be originals or verified copies, with the caveat that a verified copy of the university diploma must indicate that it bears an embossed seal not visible on the copy.

 1. PROCESS OF RANKING AND SELECTION OF THE CANDIDATES

Fulfillment of the specific requirements is established during the interviewing process of candidates led by the Committee for competition procedure with those candidates who fulfill formal and legal requirements of applications and who meet the general and specific requirements for appointment.

Pursuant to Articles 9, 10, 11 and 12 of the Law on Ministerial Appointments, appointments of the Council of Ministers and other appointments of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of BiH, 37/03) the Committee will review all applications received within the set deadline, make a list of applicants who meet criteria set by the Cofounders of the Institute, pursuant to Article 6 of the Agreement, conduct interviews with the candidates, make a proposal of a broad ranking of the best candidates and send it to the Minister of Human Rights and Refugees of BiH to be forwarded to the Council of Minister of BiH for further consideration and to ICMP. The Cofounders will then from the proposed ranking list appoint three members each with mutual consent. The Council of Ministers of BiH will publish a single list of appointments in the Official Gazette of BiH.

The text of the public vacancy will be published by the Ministry of Human Rights and Refugees of Bosnia and Herzegovina in three daily newspapers distributed in the entire country as well as on the web sites of the Ministry, Institute, and International Commission on Missing Persons.

Applications to the Public Vacancy for appointment of members of the Steering and Supervisory Boards of the Institute together with the required documents should be sent by registered mail to the Ministry of Human Rights and Refugees of Bosnia and Herzegovina, address: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, with a note: „Application to the Public Vacancy for the election of members of the Steering and Supervisory Boards of the Missing Persons Institute of Bosnia and Herzegovina” – DO NOT OPEN.

The deadline for applying is 21 (twenty-one) days from the date of publication of the Public Vacancy in daily newspapers.

NOTE: The candidates must meet the requirements of the public competition as of the day of its publication regardless of the time when proof was requested or submitted.

The candidates are hereby cautioned that if they do not comply with any point stated in the Public Vacancy or the Agreement, they will be disqualified from the competition without an option the missed action.

Ref. No.: 01-40-1-693-9/23

In Sarajevo on 25 July 2023

 

Objavljeno 1. 8. 2023. godine

U skladu sa članom 6. Sporazuma o preuzimanju uloge suosnivača za Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Međunarodna komisija za nestale osobe („Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori“, broj 13/05), u daljem tekstu: Sporazum) raspisuju:

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR ČLANOVA  UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA NESTALE OSOBE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za nestale osobe

Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut) na period od četiri godine.

2. OPIS POZICIJA

Svih šest članova/ica Upravnog odbora Instituta konsenzusom imenuju suosnivaći na period od četiri godine, saglasno članu 7. Sporazuma.

Upravni odbor Instituta  nadležan je za:

 1. donošenje Statuta Instituta;
 2. imenovanje i razrješenje članova/ica Kolegija direktora
 3. utvrđivanje godišnjih programa rada;
 4. donošenje finansijskih planova i usvajanje godišnjeg obračuna;
 5. donošenje Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i drugih općih akata utvrđenih ovim Sporazumom, Statutom i drugim zakonima Bosne i Hercegovine;
 6. usmjeravanje, kontrolu i  ocjenjivanje rada članova/ica Kolegija direktora;
 7. sve druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Instituta;
 8. podnošenje izvještaja suosnivačima najmanje jednom godišnje, kao i na zahtjev suosnivača.

Tri člana/ce Nadzornog odbora Instituta konsenzusom imenuju suosnivaći na period od četiri godine saglasno članu 9. Sporazuma.

Nadzorni odbor Instituta nadležan je da:

 1. razmatra izvještaje o finansijskom poslovanju  Instituta;
 2. razmatra godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun;
 3. razmatra i  provjerava urednost i zakonitost vođenja računovodstvenih knjiga;
 4. izvještava suosnivače, Upravni odbor i Kolegij direktora o rezultatima nadzora, jednom godišnje, a po potrebi i češće.

  

3. KRITERIJI IZBORA

Opći kriteriji koje kandidati moraju ispunjavati su:

 • da je stariji od 18 godina i ima radno iskustvo od najmanje 5 godina;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta);
 • da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ,,Službeni glasnik BiH“, br. 16/02, 14/03,12/04, 63/08 i 18/12).
 • da nije bio prethodno član Upranog, Nadzornog odbora ili Kolegija direktora Instituta.

Kvalifikacijski kriteriji na osnovu kojih se vrši rangiranje kandidata:

a) kvalifikacija kandidata:

a.1. osnovni kriterij: stepen kvalifikacije (završen VII stepen stručne spreme ili ekvivalent Bolonjskog sistema 180-240 ECTS bodova,društveni ili humanistički ili prirodni smjer);

a.2. dodatni kriterij: stepen kvalifikacije (završen stepena III ciklusa, akademska titula ili naučno zvanje doktora);

b) radno iskustvo kandidata:

– najmanje 5 godina iskustva u struci;

c) za člana Upravnog odbora, učešće u javnom i naučnom radu u oblasti ljudskih prava:

      –referenca za najmanje 1 objavljeni  stručni ili naučni rad (članak, knjiga, priručnik, potvde o držanju obuka  u

        oblasti ljudskih prava);

d) za člana Nadzornog odbra, rukovodno iskustvo u oblasti ekonomije i finasijskog poslovanja:

     –obavljanje rukovodeće pozicije u oblasti finansijskog rukovođenja namanje 5 godina;

e) ocijena kandidata na osnovu obavljenog intervjua (maksimalna ocjena se obrazlaže, ocjene od strane članova komisje se sabiraju i dijele se sa 6 i navodi jedna srednja finalna ocjena za kandidata);

Maksimalni broj bodova koje može osvojiti kandidat/kinja je:…………………………………………………………18 bodova;

Minimalni broj bodova koji kvalifikuje kandidata/kinju na  rang listu je …………………………………………..12 bodova;

Zapreke za imenovanje:

U Upravni i Nadzorni odbor instituta ne mogu biti imenovane osobe koje:

 1. ne posjeduju poslovnu i zdravstvenu sposobnost;
 2. bivši članovi navedenih organa;
 3. koje su članovi/ice Kolegija direktora ne mogu se imenovati u sastav Upravnog odbora;
 4. koje se, prema propisima o sukobu interesa, smatra izabranim stranačkim zvaničnikom, nositeljem izvršnih funkcija ili savjetnikom;
 5. koje su već imenovane na poziciju člana u upravnom ili nadzornom odboru ustanove ili zavoda, odnosno privrednog društva s većinskim državnim kapitalom;
 6. koje imju privatni finansijski interes u Institutu.

Prijave  kandidat koji ne dostavi tražene dokaze neće biti uzet u razmatranje.

4. POTREBNI DOKUMENTI

Prijava kandidata ima sljedeći sadržaj:

 • Motivacijsko pismo sačinjeno na 1 stranici sa kratkom biografijom /CV/ u prilogu;
 • U tekstu motiovacionog pisma POTREBNO je naznačiti listu svih priloga koji se dostavljaju, datum prijave i potpis prijavioca.

Kandidat koji se prijavljuje, potrebno je da  uz motivacijsko pismo i CV, dostavi   i sljedeću dokumentaciju:

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • izjavu o ispunjavanju općih uslova utvrđenih u poglavlju III. kriteriji izbora iz tačke 3.,4.,5. i 6. javnog konkursa.
 • univerzitetsku diplomu kojom dokazuje posjedovanje visoke stručne spreme — VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 180-240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja iz oblasti društvenih, humanističkih ili prirodnih nauka.
 • univerzitetska diploma kojom dokazuju posjedovanje akademskih titula, naučnih zvanja;
 • potvrdu ili uvjerenje poslodavca/poslodavaca o radnom iskustvu u struci kod kojih je kandidat radio ili radi. Priložena potvrda/uvjerenje treba biti precizna te sadržavati sve bitne elemente koji nesumnjivo ukazuju na traženo radno iskustvo. Pod bitnim elementima, bez kojih se isti imaju smatrati nepotpunim, podrazumijevaju se podaci o nazivu radnog mjesta na kojem je kandidat radio ili radi, opisu poslova koje je ono obuhvatalo ili obuhvata, stručnoj spremi koju je to radno mjesto zahtijevalo ili zahtijeva, precizno navedenom periodu obavljanja tih poslova s jasnom naznakom jesu li oni obavljani nakon sticanja visoke stručne spreme.

Napomena o ovjeravanju dokumenata:

Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji, s tim što na ovjerenoj kopiji univerzitetske diplome mora biti naznačeno da orginal ima suhi žig koji nije vidljiv na kopiji.

5. PROCES RANGIRANJA I IZBORA

 Ispunjenost posebnih uslova utvrđuje se kroz postupak intervjuisanja kandidata koji provodi Komisija za provođenje konkursne procedure s kandidatima koji su ispunili formalno-pravne uslove prijave i koji su zadovoljili opšte i posebne uslove za imenovanje.

U skladu s čl. 9.,10., 11. i 12. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj:37/03) Komisija će izvršiti pregledanje svih prijava koje stignu u propisanom roku, sačiniti listu prijavljenih kandidata koji ispunjavaju kriterije utvrđene od strane susnivaća Instituta,  saglasno članu 6. Sporazuma, obaviti intervju s kandidatima, utvrditi prijedlog šire rang liste s najboljim kandidatima i istu dostaviti ministru za ljudska prava i izbjeglice BiH  radi dostavljanja Vijeću ministara BiH na daljnje razmatranje i ICMP-u. Suosnivači će, potom, sa predložene rang liste imenovati po tri člana uz obostranu suglasnost. Vijeće ministara BiH će jedinstvenu odluku o imenovanju objaviti u Službenom glasniku BiH.

Tekst javnog konkursa objavljuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u najmanje tri dnevna lista koja se distribuiraju na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine kao i na web stranici ministarstva, Instituta i Međunarodne komisije za nestale osobe.

Prijava na javni konkurs za imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Instituta zajedno s traženom dokumentacijom, podnosi se preporučenom poštom Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine na adresu Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine“ – NE OTVARATI.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 21 (dvadeset jedan) dan od dana objave teksta javnog konkursa u dnevnim listovima.

NAPOMENA: Kandidati moraju ispunjavati uslove javnog konkursa s danom njegove objave, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Upozoravaju se kandidati da ukoliko u bilo čemu ne postupe po navodima javnog konkursa kao i odredbama Sporazuma, biti će isključeni iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Broj: 01-40-1-693-9/23

Sarajevo, 25.7.2023. godine

 

 

Project: Web Application Penetration Testing / Security Assessment

 

1.Background:

ICMP is intending to evaluate the effectiveness of the technical security controls implemented around some of its web applications. Therefore, we are inviting external contractors to provide proposals for this penetration test. The Web Application Penetration Testing / Security Assessment needs to provide ICMP with insight into the resilience of an application to withstand attack from unauthorized users and the potential for valid users to abuse their privileges and access. The focus of the engagement would be on vulnerabilities exploitable by external network accessing parties.

 

2. Scope of Work:

 • Evaluation of the confidentiality, safety and security of two (2) web applications, relevant data & servers.
 • Automated and manual audit and pen test of applications to identify security vulnerabilities or potential disclosures of sensitive information (personal details, documents).
 • Assessment and strengthening of the security posture of evaluated web applications’ underlying IT systems and networks for protection against external threats, by way of remote web application and infrastructure security assessment.
 • IT security auditing to assess the security posture of systems and networks can include, but is not limited to, a combination of the following:
  • Web Applications penetration testing
  • Web Applications vulnerability assessment
  • Web Applications security assessment
  • Penetration testing of underlying IT infrastructure
  • Vulnerability assessment of underlying IT infrastructure
 • Needs to adhere to both black box and grey box type web application and underlying infrastructure penetration testing simulating following security vulnerability scenarios and types of potential system “abusers”:
  • An outsider without knowledge about ICMP web applications and underlying IT systems and infrastructure.
  • An insider, authenticated web application user, without knowledge about ICMP web application design and underlying IT systems and infrastructure.
 • Needs to ensure any/all testing will be performed in a manner that will minimize operational impact to the ICMP web applications and mission critical IT systems and networks while maximizing the usefulness of the particular testing process.
 • Write a detailed report of all findings including recommendations to eliminate the vulnerabilities found and/or exploited.
 • Needs to be able to notice high risk vulnerabilities such as discovered breaches, vulnerabilities with known, high exploitation rates, vulnerabilities, which are exploitable for full, unmonitored or untraceable access, or which may put immediate lives at risk, discovered during testing and reported immediately to ICMP with a practical solution as soon as they are found.

 

The following components are out of scope of the penetration test:

 • Denial of Service attacks or other stress tests on the ICMP internet connection, DMZ networks, the ICMP email system and the ICMP DNS infrastructure.

 

3. Quality Requirements

 • The Contractor and its implementation consultants shall be fluent in English (oral and written);
 • A minimum of 5 years of experience in providing IT and Information Security
 • services;
 • A proven record of at least 5 satisfied customers to whom the relevant service
 • was provided;
 • The consultants working in the project shall have at least Certified Ethical
  Hacker (CEH), or GIAC Web Application Penetration Testers, or GIAC Certified Penetration Tester, or GIAC Certified Web Application Defender, and/or (preferably) Offensive Security Certified Professional or Expert (OSCP or OSCE). Equivalent certifications can also be regarded acceptable as approved by ICMP;
 • Experience conducting vulnerability assessments, code reviews and penetration tests against web/mobile application technologies, services, platforms and languages to find flaws and exploits (e.g. SQL Injection, Cross-Site Scripting, Cross-Site Request Forgery, Clickjacking, Authentication/Authorization, Privilege Escalation, Business Logic Bypass, OWASP Top 10, SANS Top 25 etc.)
 • Knowledge of network and Web related protocols/technologies
 • Ability to demonstrate manual web application testing experience
 • Experience with vulnerability assessment tools and penetration testing techniques (e.g. web application proxies, packet capture analysis software, browser extensions, advanced penetration testing Linux distributions, static source code analyzers, SoapUI etc.)
 • Expert-level experience and very detailed technical knowledge in at least 3 of the following areas: general information security, security engineering, application architecture, authentication and security protocols, application session management, applied cryptography, common communication protocols, mobile frameworks, single sign-on technologies, exploit automation platforms, RESTful web services.

 

4. Information Handling Requirements:

 • The Contractor and its employees working in this project shall sign individual secrecy agreements prepared by ICMP;
 • Transmission of requests for services or reports and other output that contain sensitive information shall be encrypted during transmission between the Contractor and ICMP;
 • Storage of vulnerabilities and other sensitive information must be protected at all times even after the closure of the project.

 

5. Deliverables

 • All reports and documentation must be in English;
 • The Contractor shall provide:

A detailed findings report describing the individual findings, vulnerabilities / weaknesses discovered, impact of vulnerabilities being exploited as well as the recommendations for remediating the findings with at least below sections:

 1. Management summary
 2. Statement of Scope
 3. Identification of systems in the test target
 4. Statement of Methodology
 5. Statement of Limitations
 6. Testing Narrative
 7. Findings
 8. Targets Affected
 9. References
 10. Description of Findings
 11. Tools Used
 12. Clean-up

 

6.Proposal Requirements

The following information must be provided in the proposal:

 • A brief company profile along with details of:
  • Similar nature of projects completed with description of service provided.Please include three references and contact information. References should have worked with you within the past two years on services applicable to this RFP or similar.
 • Detailed approach for conducting vulnerability assessment and penetration testing.
 • High Level Project Plan
 • A proposed budget and a budget breakdown. The proposed budget shall have sufficient detail to allow evaluation of proposed costs elements. Budgets should be submitted in Euro.
 • Resumes of the key persons who will be designated to perform the required services (fieldwork) which should comprise of the following:
  • Relevant experience, qualifications, and certifications

 

7. Evaluation Criteria

The following shall form the basis of evaluation criteria:

 1. Best fit technical solution (industry’s standards, best practices, benchmarks) with lowest bid price
 2. Qualifications and relevant experience of the Contractor as well as of personnel who will perform the assessment.
 3. Proposals will be evaluated using the following weighting criteria:

-Technical details (70%)

-Price/cost proposal (30%)

 

8. Confidentiality 

This RFP and process of evaluating sourcing opportunities, as well as the timing and content of any correspondence, meeting, discussions, and negotiations between ICMP and the Respondent, will be deemed “Confidential Information”.

 

9. Eligible Contractors

All contractors doing business with the ICMP should maintain high standards on ethical issues, and apply basic human and social rights and ensure compliance with all laws and regulations in effect in the country or countries of business. The contractor, at the time of submission of proposal:

 1. Should not be insolvent.
 2. Shouldn’t have a conflict of interest.
 3. Should have fulfilled their obligations to pay taxes and social security contributions. In case where VAT is included in a proposal, a copy of the VAT certificate must accompany the proposal.

The Contractor and its associates will not participate in or facilitate activities involving, directly or indirectly, individuals or entities that are (i) subject to restrictive measures/sanctions administrated by the European Union or the United Nations (the “Sanctions Regulations”); or (ii) owned or controlled by individuals or entities as defined in (i) hereinbefore (together: the “Sanctioned Parties”), if such involvement violates applicable Sanctions Regulations

 

10. Contact procedure and deadline

A proposal for the aforementioned services shall be submitted no later than 10 July 2023 at 18h00 CET to procurement@icmp.int with email subject FFO/RFP/2023/06/01. ICMP shall not review any proposal that arrives after the deadline for submission.

For any additional information, please contact procurement@icmp.int

 

11. Publication

This RFP has been published in English on the ICMP’s website (https://www.icmp.int/about-us/procurement/) and ICMP’s LinkedIn account.

________________________________________

The Hague, 20 June 2023

 

 

ICMP Website Tender – International Commission on Missing Persons (ICMP)

1 Background
ICMP is a treaty-based intergovernmental organization with its Headquarters in The Hague, the Netherlands. Its mandate is to secure the cooperation of governments and others in locating missing persons from conflict, human rights abuses, disasters, organized crime, irregular migration and other causes and to assist them in doing so. It is the only international organization tasked exclusively to work on the issue of missing persons.

2 Objective
ICMP is seeking to upgrade its website, with a view to: –
• Upgrading and modernizing the website infrastructure;
• Modernizing and improving the graphic layout to better convey the ICMP’s identity, mandate and activities to its target audience;
• Increasing the number of languages offered on the website.

3 Current Website information
ICMP’s current website can be found at https://www.icmp.int. The website is available in four languages: English, Bosnian/Serbian/Croatian, Arabic, and Spanish, with Ukrainian to follow.

4 Scope of Work
The Contractor will be expected to work remotely. Communication will be conducted via Microsoft Teams, e-mail, phone, etc. and through in-person visits (if needed), including but not limited to sharing details of the design while it is in progress (including revisions arising from feedback sessions with ICMP), providing regular updates on the status of work, and seeking continuous input and feedback/agreement on site features that are in progress, as well as related tools.

The contractor should provide ICMP with a technical proposal and an indication of the relative cost of the following key deliverables:
• Website design – Analysis of the current website structure, navigation and usability. Provision of a new design solution in order to modernize the website and make it more appealing, accessible and user-friendly for ICMP’s target audiences;
• Website graphic design – Provision of a new graphic layout suitable for communicating and representing the ICMP brand;
• Website development – Content Management System. Based on the draft design selection, design and implement mock-ups of the final custom design templates of the homepage and other standard pages;
• Customization – Production of a content input guide for ICMP in English. Provide solutions for increasing the number of languages offered on the ICMP website and maintaining the current multilingual pages. Creation of an archive area on the site with customized filters to search for news, events and documents produced by or related to ICMP;
• Technical and on-page SEO- All services necessary for basic page indexing and implementation of search engine performance monitoring and analysis services.
• Technical configuration – Cookie policy and privacy policy configuration according to current legislation; and test phase and resolution of any optimization problem;
• Reorganization, positioning, redesign and migration of existing content from the old website to the new website;
• Technical Assistance Period – Offer of number of hours of support for running-in activities and bug fixes.
All deliverables will be considered final upon receiving a written acceptance note from the ICMP project manager.

5 Expected Outputs
The successful contractor will deliver the new design of the ICMP website, making it more modern, accessible, appealing and user-friendly. The new design will better communicate the ICMP’s identity, mission and activities to its key audiences. The new website will be available in a version suitable to use on tablets and mobile devices. It will support the current language options (English, Bosnian/Serbian/Croatian, Arabic, Spanish and Ukrainian) and will facilitate the addition of more languages.

All activities related to production and deployment, in the final hosting environment, of the application and content will be the responsibility of the successful bidder in consultation with ICMP.

6 Project Timeline
ICMP requires the website upgrade to be fully completed during 2023. Timelines and availability can be discussed.
The successful bidder will develop an all-inclusive time schedule that includes development and project management, graphic and technical implementation, and final acceptance. The bidder will provide a completed planning schedule and brief implementation plan with the proposal. The schedule will be subject to agreement in advance between the successful bidder and ICMP.
The successful bidder will be expected to guarantee support for the entire run-in period up to fine-tuning, with immediate intervention in the event of application bugs.

7 Qualifications of the Successful Contractor
The following key requirements will be taken into consideration when assessing the contractor’s technical competencies:
• Experience of at least 5 years in providing website design for Enterprise-level companies and/or international organizations of a nature similar to ICMP.
• Client references for relevant projects of a similar nature (minimum of two recent websites previously created and successfully implemented). Provide names and contact details of references.
• Portfolio of previously designed websites.
• Evidence of experience. Provide the CV(s) of the staff/individuals who will perform the required services.

8 Financial proposal
This is a lump-sum project. The vendor will provide a breakdown of lump-sum costs of the key deliverables including hourly rates for future modifications or change requests.

9. Deadline for Applications

Applications shall be submitted no later than 30 April 2023 at 18h00 CET to procurement@icmp.int with email subject ICMP Website Tender. This deadline may be extended depending on the number of qualified bids received.

10 Ownership
The website and any software developed by the successful bidder during the course of the tender and the third-party software provided, will remain the property of ICMP, which may at the expiry of the tender proceed to re-use the software developed.

11 Other Conditions
The successful bidder and its associates will not participate in or facilitate activities involving, directly or indirectly, individuals or entities that are (i) subject to restrictive measures/sanctions administrated by the European Union or the United Nations (the “Sanctions Regulations”); or (ii) owned or controlled by individuals or entities as defined in (i) hereinbefore (together: the “Sanctioned Parties”), if such involvement violates applicable Sanctions Regulations.

Any modifications made to the ToR will be made by an addendum upon mutual agreement between ICMP and the special agreement (contract) holder.

 

International Commission on Missing Persons (ICMP)

ANNEX I – TERMS OF REFERENCE

Architecture company

I. Task

The architecture company will manage and oversee the entire process of (i) building a fully functioning, new Human Identification (HID) laboratory on ICMP’s ground floor and/or of expanding the existing laboratory in its current location on the first floor, and (ii) of remodeling existing office space.

For the construction-related work, ICMP intends to separately contract a construction company. The architecture company will oversee and coordinate the construction company’s work and ensure quality control.

Based on emerging needs, the architecture company’s tasks and responsibilities may be adjusted by mutual agreement.

II. Objective

A fully functioning new laboratory has been built and/or the existing laboratory has been expanded, and existing office space has been remodeled. This will contribute to a capacity increase of the ICMP HID laboratory in The Hague.

III. Position and ICMP background

ICMP has received donor funding to upgrade its laboratory capacities. The ICMP is an intergovernmental organization based in The Hague, the Netherlands. Its mandate is to secure the cooperation of governments and others in locating persons from conflict, human rights abuses, disasters, organized crime, irregular migration and other causes and to assist them in doing so. It is the only international organization tasked exclusively to work on the issue of missing persons. ICMP’s support to governments, families of the missing, justice institutions and others promotes human rights, good governance, the rule of law and peacebuilding through activities that range from creating domestic missing persons capacities, to strengthening civil society engagement, to assistance and training in the use of advanced technologies, including DNA based identifications and data systems to locate the missing. ICMP has more than 25 years of experience in helping countries to address the issue of missing persons.

ICMP maintains a DNA identity testing system dedicated to identifying persons missing as a result of armed conflict, huma rights abuses, disasters and other circumstances around the world. ICMP’s DNA identification system relies on integrated DNA testing laboratories, which are located in The Hague. The DNA laboratories have a highly developed capacity to obtain DNA profiles from very difficult cases of unidentified human remains, such as bone samples from decades-old mass graves. ICMP has conducted the world’s largest missing persons DNA testing program, having successfully tested more than 50,000 bone samples and established a database of almost 100,000 family reference DNA profiles to support the identification of almost 20,000 missing persons.

IV. Key Duties and Responsibilities

Key duties and responsibilities include, but are not limited to, overseeing, and managing the entire process of (i) building a fully functioning, new Human Identification (HID) laboratory on ICMP’s ground floor and/or of expanding the existing laboratory in its current location on the first floor, and (ii) of remodeling existing office space. This also includes budget, financial and quality control of all construction-related activities by all actors involved. Duties will be carried out in close coordination with relevant ICMP subject matter experts. Individual tasks may include:

 1. Conduct air conditioning, cold water and power supply needs assessments for a laboratory on the ground floor. If necessary, draft tender documents for companies/experts to conduct such needs assessments.
 2. Oversee construction companies’/experts’ work, and control quality of work
 3. Cooperate and coordinate with the security company/expert(s) on security improvements and incorporate findings into floor plans.
 4. Prepare an initial report of findings based on the above needs assessments for review by the ICMP.
 5. In consultation with ICMP staff and based on specification by ICMP and other relevant institutions, draft floor plans for a laboratory on the ground floor (based on ICMP/NFI plans), for expanding the current laboratory on 1st floor, for remodeling office space on 1st and 2nd
 6. Together with ICMP, coordinate and communicate with the city of The Hague (and potentially other institutions) as regards construction and other permits.
 7. Prepare and draft required documents for the city of The Hague and/or other relevant institutions.
 8. Together with ICMP, coordinate with the landlord of ICMP’s premises on technical, construction-related matters.
 9. Generally, support cost calculation for construction activities with reference to ICMP’s budget and prepare timelines for construction work.
 10. Support the selection of a construction company.
 11. Oversee the construction company’s work for the entire construction of a new laboratory and remodeling processes of 1st and 2nd
 12. Ensure financial control of all actors involved including, but not limited to, construction companies and experts.
 13. Support ICMP in construction-related communication with the donor/ICMP member states.
 14. Issue a final report/qualification document on all construction activities.
 15. Deal with emerging issues and taking on additional tasks, as required and mutually agreed.

V. Key Deliverables

The architect will present a work plan of activities leading to the completion of the assignment. Key deliverables will partly be agreed at a later stage. 

 1. Needs assessment for ground floor. Needs assessments (air conditioning, cold water, power supply) will be conducted and findings incorporated into floor plans.
 2. Cooperation with security company. Cooperate with security experts on how best to carry out security-related improvements/construction work of ICMP’s premises.
 3. Floor plans: In close coordination with ICMP staff, several floor plans will be drawn, taking into consideration various security and needs assessments as well as views on office spaces/workstations. The floor plans will serve as a basis for construction companies to apply through the tender process(es).
 4. Tender documents for construction companies and selection of company. Draft qualified tender documents and lead the selection process of the construction company.
 5. Oversight over construction work and quality control. Continuously oversee the entire construction process from planning phase, start until end of project; ensure quality control, coordination and cooperation with all relevant actors, including but not limited to, ICMP, experts (security, construction), construction company, city of the Hague landlord, and others. This includes financial control of all construction-related activities by all actors involved.
 6. A final report. Draft a final report on the construction process, not exceeding 20 pages (excluding annexes). The architecture company may be asked to present the report to a select group of ICMP staff members.

All deliverables will be considered final upon receiving a written acceptance note from the ICMP project manager.

VI. Supervision and Management

The assignment will be supervised by a project manager at ICMP Headquarters with the support of internal and external subject matter experts.

VII. Timeframe

It is estimated that the assignment may require approx. 12 months (or longer), starting in April 2023. Timelines and availability can be discussed.

All work will be done at the architecture company’s office location and at ICMP premises.

VIII. Required Knowledge, Expertise and Experience for the architecture company

The following key requirements will be taken into consideration when assessing architect’s technical competencies:

 Requirements

 1. Proven architecture expertise through university education and work experience.
 2. At least five (5) years of relevant architecture experience, ideally working with international organizations or government institutions and familiarity with donor-funded projects and donor requirements.
 3. Available during the following hours: 9 am – 6 pm CET.
 4. Reference checks.

IX. Payment Schedule:

ICMP will provide payment upon completion of key deliverables, unless agreed otherwise. Payment details and amounts will be mutually agreed upon signing the contract/special agreement.

The final report must be completed within one (1) month after the end of the project.

X. Bid documents

Please provide your company’s portfolio, including work examples of similar projects, the resume(s) of the architect(s) assigned to the project, and references of organizations or companies you worked with in the past, that may be contacted by ICMP.

Please submit a bid in EUR that accounts for all costs associated with the delivery of the requested services including, but not limited to, transport, travel, per diems, personnel, etc.

The bid should include both a narrative and financial section.

If your company intends to submit a bid, please contact procurement@icmp.int to receive the required documents for the bids.

Please send your bids to: procurement@icmp.int.

Deadline for submission of bids: originally March 31 now April 5, 2023 midnight CET

ICMP will offer a tour of the premises, including the current laboratory upon request (to be send to: TOR@icmp.int).

XI. Other Conditions

The architecture company and its associates will not participate in or facilitate activities involving, directly or indirectly, individuals or entities that are (i) subject to restrictive measures/sanctions administrated by the European Union or the United Nations (the “Sanctions Regulations”); or (ii) owned or controlled by individuals or entities as defined in (i) hereinbefore (together: the “Sanctioned Parties”), if such involvement violates applicable Sanctions Regulations

Any modifications made to the ToR will be made by an addendum upon mutual agreement between ICMP and the special agreement (contract) holder.

 


 

INTERNATIONAL COMMISSION ON MISSING PERSONS WESTERN BALKANS PROGRAM – OPEN CALL FOR PROPOSALS FOR ICMP´S SMALL GRANTS FOR THE ASSOCIATIONS OF FAMILIES OF MISSING PERSONS FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA

I. INTERNATIONAL COMMISSION ON MISSING PERSONS (ICMP) SMALL GRANTS PROGRAM

 

1. The International Commission on Missing Persons (ICMP) invites associations of families of missing persons to submit an application for its “Small Grants for the Associations of Families of Missing Persons from Bosnia and Herzegovina 2023”

2. ICMP is an independent, treaty-based international organization with more than 20 years of experience in 40 countries. It is the only international organization tasked exclusively to work on the issue of missing persons. It helps governments build rule-of-law institutions that successfully and impartially search for and identify missing persons, and it supports efforts to enable families of the missing to assert their rights.

 

II. ABOUT ICMP PROGRAM IN THE WESTERN BALKANS

3. In the Western Balkans ICMP has supported regional cooperation in the search for the missing; it has worked effectively to foster the development and cooperation of civil society organizations with one another and with governments and local authorities in the region. It has pioneered the application of state-of-the-art DNA and advanced database informatics to locate and identify large numbers of missing persons. To date, more than 70 percent of the estimated 40,000 persons reported missing at the end of the conflicts in the Western Balkans have been accounted for.

III. ICMP’S SMALL GRANTS PROGRAM 

4. Through its Small Grants Program, ICMP provides financial support to associations of families of missing persons that are registered in Bosnia and Herzegovina, to implement projects that integrate objectives, approaches, activities and content that contribute to: 

 • Promote and support the active, independent, meaningful and sustainable engagement and participation of families of missing persons in the process;
 • Contribute to restoring justice and providing full redress to victims and survivors;
 • Generate cooperation among survivor/victim groups, across sectarian, political, ethnic, religious or other lines and promote impartial and non-discriminatory approaches to the issue of the missing; and,
 • Advance accountability and transparency in the processes of locating missing persons by promoting dialogue and collaboration of survivor/victim groups with State authorities around the issue of the missing.

                                                                                                                                                        

IV. AREAS OF SUPPORT

5. The projects and activities supported for the Small Grants, must be relevant to the role and challenges faced by families of the missing in Bosnia and Herzegovina and should target at least one of the following objectives:

 • Awareness-raising by associations of families of missing persons through memorialization and commemorations of relevant dates;
 • Networking among associations of families of missing persons to exchange experiences and implementation of positive practices towards realization of rights of families of missing persons in Bosnia and Herzegovina.

6. Projects that as a primary objective entail the processing of personal data related to missing persons or their relatives, or projects focused solely on providing psychosocial assistance to families of the missing are not eligible for funding through this Call.

Eligible costs: to ensure that the organizations implement the activities and reach the outcomes mentioned above, the following costs are allowed:

 

Programmatic Costs Any expense associated with a specific program, project or activity that is not part of the recurrent costs of the organization, for example: consultants, transportation of participant, meals, accommodation, rental venue, sound system, services and printing, materials for events.
Organization Costs Any expense to cover the recurrent costs associated with the existence of the grantees as an organization or association, including renumeration, social security or consultants office expenses, equipment, materials, travel expenses for project staff (up to 30 percent of the total amount of the grant).

 

V. AMOUNT OF GRANTS, ELIGIBILITY, SUBMISSIONS AND AWARD 

7. Applicants may request a minimum of EUR 1,000 EUR and a maximum of EUR 1,500 for each project.

  

5.1 Who is eligible to apply?

 –  Associations of Families of Missing Persons:

 • That are legally registered as a not-for-profit civil society organization in Bosnia and Herzegovina;
 • That have demonstrated experience in the implementation of projects;
 • That have demonstrated experience of sound financial management, which is demonstrated by preparing annual financial reports;
 • That apply for projects directly addressing the issue of missing persons.

ICMP will accept applications submitted by single organizations, but highly encourages joint applications submitted by two or more applicants.

Applications shall be submitted in English or Bosnian/Croatian/Serbian using ICMP forms.

 

5.2.      Deadline for submissions for projects: 15. March 2023

 Notifications of selection are expected indicatively by 10 April 2023. Projects are expected to commence upon signing the contract, and may have duration of no more than 5 months.

Eligible organizations are invited to submit their applications using ICMP forms by the deadline of submission at 17:00 PM Western Balkans time.

Applications will be reviewed for eligibility and applicants may be contacted to provide clarifications. Grants awarded may be subject to modifications from the original proposal submitted.

ICMP reserves the right to fund any or none of the applications received.

All Applications shall contain:

 • Project Proposal;
 • Budget Proposal; and
 • Organization Profile.

Please follow the link below to access the forms:

Link: https://bit.ly/3K38hx4.

Application Forms may be requested, and queries about this Call may be made through Elma.Majstoric@icmp.int.

Advertised: 20. February 2023

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

OTVORENI POZIV ZA UDRUŽENJA PORODICA NESTALIH OSOBA IZ BOSNE I HERCEGOVINE ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA DODJELU ICMP-OVIH MALIH GRANTOVA

 

I. PROGRAM DODJELE MALIH GRANTOVA MEĐUNARODNE KOMISIJE ZA NESTALE OSOBE (ICMP)

1. Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) poziva udruženja ili organizacije porodica nestalih osoba da se prijave na konkurs “Dodjela malih grantova za udruženja porodica nestalih osoba iz Bosne i Hercegovine za 2023. godinu”.

2. ICMP je nezavisna, međunarodnim sporazumom utemeljena organizacija sa preko 20 godina iskustva u više od 40 zemalja. Jedina je međunarodna organizacija čiji je zadatak isključivo rad na pitanju nestalih osoba. Pomaže zvaničnim organima vlasti u osnivanju institucija na temelju vladavine zakona, koje će uspješno i nepristrano tražiti i identifikovati nestale osobe. Podržava sve aktivnosti koje porodicama nestalih omogućuju ostvarivanje svojih prava.

 

II. O ICMP-ovom PROGRAMU ZA ZAPADNI BALKAN

3. ICMP na području zapadnog Balkana podržava regionalnu saradnju u traganju za nestalim osobama; efikasno radi na jačanju razvoja i međusobne saradnje organizacija civilnog društva, ali i njihove saradnje s vladama i domaćim nadležnim institucijama u regiji. Pokrenuo je primjenu najsavremenije tehnologije za analizu DNK i naprednih informatičkih rješenja za baze podataka u svrhu pronalaženja i identifikacije velikog broja nestalih osoba. Do danas je pronađeno i identifikovano više od 70 procenata od oko 40.000 osoba čiji je nestanak prijavljen po okončanju sukoba na području zapadnog Balkana.

 

III. ICMP-ov PROGRAM ZA DODJELU MALIH GRANTOVA

4. Putem Programa za dodjelu malih grantova, ICMP pruža finansijsku pomoć udruženjima porodica nestalih osoba registrovanim u Bosni i Hercegovini u svrhu provedbe projekata koji uključuju ciljeve, pristupe, aktivnosti i sadržaje usmjerene na: 

 • Promoviranje i podržavanje aktivnog, nezavisnog, konstruktivnog i održivog učešća porodica nestalih osoba u procesu;
 • Davanje doprinosa u procesima vraćanja pravde i osiguravanja pune kompenzacije za žrtve i preživjele;
 • Poticanje saradnje između grupa preživjelih/žrtava bez obzira na sektaške, političke, etničke, religijske i sve druge razlike, kao i promoviranje nepristranih i nediskiminatornih pristupa rješavanju pitanja nestalih osoba; i
 • Promoviranje odgovornosti i transparentnosti u procesu pronalaženja nestalih osoba, podržavanjem dijaloga i saradnje na rješavanju pitanja nestalih osoba između grupa koje okupljaju preživjele/žrtve i državnih institucija.

 

IV. OBLASTI PODRŠKE

5. Projekti i aktivnosti čije je finansiranje predviđeno Programom dodjele malih grantova moraju biti u vezi s ulogom i izazovima s kojima se suočavaju porodice nestalih u Bosni i Hercegovini i trebaju biti usmjereni na najmanje jedan od sljedećih ciljeva:

 • Podizanje svijesti o pitanju nestalih osoba, koje provode udruženja porodica nestalih kroz memorijalizaciju i obilježavanje važnih datuma;
 • Umrežavanje udruženja porodica nestalih osoba radi razmjene iskustava i primjene pozitivnih praksi u ostvarivanju prava porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini.

6. Projekti koji kao primarni cilj imaju obradu ličnih podataka u vezi s nestalim osobama ili njihovim srodnicima ili projekti fokusirani isključivo na pružanje psihosocijalne podrške porodicama nestalih neće biti razmatrani u okviru ovog Poziva.

 

Programski troškovi Svi troškovi u vezi s konkretnim programom, projektom ili aktivnostima koje nisu dio tekućih troškova organizacije, npr.: konsultanti, prevoz učesnika, obroci, smještaj, najam prostorija, ozvučenje, usluge i štampanje, materijali za događanja.
Organizacijski troškovi Svi izdaci koji pokrivaju tekuće troškove funkcionisanja korisnika granta kao organizacije ili udruženja; uključujući plate, socijalno osiguranje ili uredske troškove konsultanta, opremu, materijale, putne troškove za zaposlene (do 30 procenata ukupnog iznosa granta).

 

V. IZNOS GRANTA, PRIHVATLJIVOST, DOSTAVLJANJE I DODJELA

7. Podnositelji zahtjeva mogu tražiti najmanje 1.000 eura, a najviše 1.500 eura za svaki projekat.

 

5.1. Ko može aplicirati?

 – Udruženja porodica nestalih osoba:

 • Koja su pravno registrovana kao neprofitne organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini;
 • Koja imaju dokazano iskustvo u provedbi projekata;
 • Koja imaju dokazano iskustvo dobrog finansijskog upravljanja (dokazano kroz izradu godišnjih finansijskih izvještaja);
 • Koja prijavljuju projekte direktno vezane za pitanje nestalih osoba.

ICMP će uvažiti prijave koje organizacije podnesu samostalno, ali posebno ohrabruje zajedničke prijave dva ili više podnositelja prijava.

Prijave se dostavljaju na ICMP-ovim obrascima, popunjenim na engleskom ili bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

5.2. Rok za dostavljanje projekta: 15. mart 2023. Godine

Obavještenje o rezultatima procesa selekcije očekuje se okvirno do 10. aprila 2023. godine. Predviđeni početak provedbe projekata je nakon potpisivanja ugovora, a njegovo trajanje ne može biti duže od 5 mjeseci.

Pozivaju se organizacije koje ispunjavaju uslove da prijave projekt putem ICMP-ovih obrazaca do navedenog roka za predaju u 17:00 sati po vremenu koje se računa na zapadnom Balkanu.

Kako bi se utvrdila prihvatljivost prijava, ICMP može kontaktirati podnositelje prijave za dodatna pojašnjenja. Dodijeljeni grantovi mogu podlijegati promjenama u odnosu na originalni dostavljeni prijedlo. ICMP zadržava pravo da finansira bilo koji dostavljani prijedlog ili nijedan od njih.

Sve prijave moraju sadržati:

 • Prijedlog projekta;
 • Prijedlog budžeta; i
 • Profil organizacije.

Na sljedećem linku se nalaze obrasci za prijavu:

Link: https://bit.ly/3K38hx4.

Obrasce i dodatne odgovore na pitanja u vezi s ovim pozivom možete zatražiti putem sljedećeg email: Elma.Majstoric@icmp.int.

Objavljeno: 20. februara 2023. godine.

 


END