Posts Categorized: Grant Documents

OPEN CALL FOR PROPOSALS FOR ICMP´S SMALL GRANTS FOR THE ASSOCIATIONS OF FAMILIES OF MISSING PERSONS AND NGOS FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA

INTERNATIONAL COMMISSION ON MISSING PERSONS WESTERN BALKANS PROGRAM

OPEN CALL FOR PROPOSALS FOR ICMP´S SMALL GRANTS FOR THE ASSOCIATIONS OF FAMILIES OF MISSING PERSONS AND NGOS FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA

WESTERN BALKANS (2022-2023)

ISSUE DATE: 22 April 2022

CLOSING DATE: 20 May 2022

1.  INTERNATIONAL COMMISSION ON MISSING PERSONS (ICMP) SMALL GRANTS PROGRAM

The International Commission on Missing Persons (ICMP) invites associations or organizations of families of missing persons to submit an application for its “Small Grants for the Associations of Families of Missing Persons and NGOs from Bosnia and Herzegovina 2022-2023”.

ICMP is an independent, treaty-based international organization with more than 20 years of experience in 40 countries. It is the only international organization tasked exclusively to work on the issue of missing persons. It helps governments build rule-of-law institutions that successfully and impartially search for and identify missing persons, and it supports efforts to enable families of the…

HAPJA E THIRRJES PËR PROPOZIME PËR GRANTE TË VOGLA TË ICMP PËR SHOQATAT E FAMILJEVE TË PERSONAVE TË ZHDUKUR/ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE, SHQIPËRI (2020-2021)

DATA E NISJES: 10 – KORRIK – 20

DATA E MBYLLJES: 31- GUSHT – 20

I. KOMISIONI NDËEKOMBËTAR PËR PERSONAT E ZHDUKUR (ICMP) PROGRAMI I GRANTEVE TË VOGLA

 

Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP) fton shoqatat ose organizatat e familjeve të personave të zhdukur dhe organizatat e shoqërisë civile të paraqesin një kërkesë/aplikim për Programin Grantet e Vogla të ICMP për Shoqatat Familjare të Personave të Zhdukur/Organizata të Shoqërisë Civile, Shqipëri 2020-2021.

ICMP është një organizatë ndërkombëtare e pavarur, e bazuar në marrveshje ndërkombëtare, me më shumë se 20 vjet përvojë në 40 vende. Eshtë e vetmja organizatë ndërkombëtare që ka si detyrë ekskluzive të punojë për çështjen e personave të zhdukur. ICMP ndihmon qeveritë të ndërtojnë institucione të sundimit të ligjit që kërkojnë me sukses dhe paanshmëri personat e zhdukur, dhe mbështet përpjekjet për t’iu bërë të mundur familjeve të të zhdukurve të mbrojnë të drejtat e tyre.

II. RRETH PROGRAMIT TE…

OPEN CALL FOR PROPOSALS FOR ICMP´S SMALL GRANTS FOR THE ASSOCIATIONS OF FAMILIES OF MISSING PERSONS (FAS)/ CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS”, ALBANIA (2020-2021)

ISSUE DATE: 10-Jul-20

CLOSING DATE: 31-Aug-20

I. INTERNATIONAL COMMISSION ON MISSING PERSONS (ICMP) SMALL GRANTS PROGRAM

The International Commission on Missing Persons (ICMP) invites associations or organizations of families of missing persons and civil society organizations to submit an application for its Small Grants for the Associations of Families of Missing Persons (FAs)/Civil Society Organization’s, Albania 2020-2021”.

ICMP is an independent, treaty-based international organization with more than 20 years of experience in 40 countries. It is the only international organization tasked exclusively to work on the issue of missing persons. It helps governments build rule-of-law institutions that successfully and impartially search for and identify missing persons, and it supports efforts to enable families of the missing to assert their rights.

II. ABOUT ICMP PROGRAM IN ALBANIA

As part of its EU-funded program on missing persons in Albania, in 2017-2020 ICMP has begun collecting ante-mortem data and family reference samples from families whose relatives are believed…

FTESË E HAPUR PËR PROPOZIME PËR GRANTE TË VOGLA TË ICMP PËR SHOQATAT E FAMILJEVE TË PERSONAVE TË ZHDUKUR (FAS)

DATA E LËSHIMIT: 27 DHJETOR 2019

DATA E MBYLLJES: 14 SHKURT 2020

I. PROGRAMI PËR GRANTE TË VOGLA I KOMISIONIT NDËRKOMBËTAR PËR PERSONAT E ZHDUKUR (ICMP)

Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP) fton shoqatat ose organizatat e familjeve të personave të zhdukur dhe organizatat e shoqërisë civile të paraqesin një kërkesë për “Grantet e Vogla të saj për Shoqatat e Familjeve të Personave të Zhdukur (FA)”, në Ballkanin Perëndimor për periudhën 2020-2021″.

ICMP është një organizatë ndërkombëtare e pavarur, e bazuar në traktate, me më shumë se 20 vjet përvojë në 40 vende. Ajo është e vetmja organizatë ndërkombëtare që ka si detyrë ekskluzivisht të punojë për çështjen e personave të zhdukur. Ajo i ndihmon qeveritë të ndërtojnë institucione të sundimit të ligjit dhe që të kërkojnë me sukses dhe paanshmëri dhe të identifikojnë personat e zhdukur, si dhe mbështet përpjekjet për t’u bërë të mundur familjeve të zhdukur të kërkojnë…

OPEN CALL FOR PROPOSALS FOR ICMP´S SMALL GRANTS FOR THE ASSOCIATIONS OF FAMILIES OF MISSING PERSONS (FAS)”, WESTERN BALKANS (2020-2021)

ISSUE DATE: 27-Dec-19

CLOSING DATE: 14-Feb-20

I. INTERNATIONAL COMMISSION ON MISSING PERSONS (ICMP) SMALL GRANTS PROGRAM

The International Commission on Missing Persons (ICMP) invites associations or organizations of families of missing persons and civil society organizations to submit an application for its “Small Grants for the Associations of Families of Missing Persons (FAs)”, Western Balkans 2020-2021”.

ICMP is an independent, treaty-based international organization with more than 20 years of experience in 40 countries. It is the only international organization tasked exclusively to work on the issue of missing persons. It helps governments build rule-of-law institutions that successfully and impartially search for and identify missing persons, and it supports efforts to enable families of the missing to assert their rights.

II. ABOUT ICMP PROGRAM IN THE WESTERN BALKANS

In the Western Balkans ICMP has supported regional cooperation in the search for the missing; it has worked effectively to foster the development and cooperation of civil…