Institucionalni razvoj: Izgradnja lokalnih/domaćih kapaciteta

Launch of the Missing Persons Institute

 

Mehanizmi osiguranja saradnje vlada i ostalih u rješavanju problema nestalih osoba razlikuju se ovisno o brojnim faktorima uključujući sljedeće:

 

 • Priroda i okolnosti nestanaka;
 • Spremnost državnih vlasti ili ostalih relevantnih strana za rješavanje ovog problema;
 • Domaći pravni kontekst;
 • Angažman porodica nestalih i ostalih članova civilnog društva; i
 • Podrška međunarodne zajednice.

 

Bez obzira na okolnosti pod kojim osoba nestane, napori Međunarodne komisije za nestale osobe u izgradnji kapaciteta i pružanju pomoći imaju za cilj kreiranje zakonitih, održivih struktura koje su transparentne i odgovorne svojim stejkholderima.

 

 

Sukob i kršenja ljudskih prava

 

Kada ICMP pruži pomoć određenoj vladi nakon oružanog sukoba ili kršenja ljudskih prava, često je teško potaći politčku volju da se ovaj problem riješi.

 

Napori ICMP-a u postkonfliktnim područjima su usmjereni na osiguravanje preuzimanja odgovornosti vlada za pronalazak nestalih osoba. Osnovno načelo je promoviranje državnog vlasništva što će uključiti širi društveni angažman i doprinijeti prekidu kruga nasilja i uklanjanje prepreka za budući ekonomski razvoj.

 

ICMP-ev pristup u postkonfliktnim područjima ili tamo gdje se pojave kršenja ljudskih prava, pristupa na način da pomaže razvoj:

 

 • Državne strukture koje pokazuju spremnost države da se suoče sa proslošću ili zločinima na jedan nediskriminatoran i zakonit način;
 • Specifičnog zakonodavstva i zakonske promjene, koje uključiuje odredbe vezane za prava i zaštitu porodica nestaih osoba;
 • Specijaliziranih kapaciteta za istrage ratnih zločina I kršenja ljudskih prava kako bi se istražili i krivično progonili takvi slučajevi;
 • Mehanizama razmjene transparentnih, nepristrasnih i pouzdanih informacija između vlasti i porodica nestalih ali i javnosti;
 • Korištenja forenzičkih dokaza u krivičnim postupcima;
 • Korištenja savremenih forenzičkih metoda da bi se pronašli i identificirali nestali;
 • Aktivnog angažmana porodica nestalih i društva u cjelini.

 

Primjeri takve pomoći uključuju osnivanje:

 

U slučajevima gdje se ovaj problem tretira kao humanitarni aspekt do isključenja procesa vladavine, uključujući krivične istrage i pravosuđe, ukupni ciljevi Međunarodne komisije za nestale osobe koji se tiču osiguranja saradnje vlada i izgradnje domaćih kapaciteta, mogu da budu ugroženi. Napredak u ovakvim tipovima poskonfliktnih scenarija se često ometa, te su društvene koristi limitirane odsustvom lokalnog vlasništva.

 

Prirodne katastrofe i katastrofe izazvane ljudskim faktorom

 

Kada ICMP pruži podršku nakon katastrofa, to postaje ili dio sporazuma sa vlastima ili pruža podršku na osnovu sporazuma o saradnji sklopljenih sa sa ostalim međunarodnim organizacijama.

 

Primjeri direktne podrške vlastima uključuju saradnju Međunarodne komisije za nestale osobe sa:

 

 • Državom Louisiana u Sjedinjenim Američkim Državama nakon uragana Katrina;
 • Tajlandom i Maldivima nakon cunamija u jugoistočnoj Aziji;
 • Danskom sa kojom ICMP ima sporazum za pružanje pomoći u slučaju katastrofe; i
 • Kanadom  nakon eksplozije u Lac-Megantic vozu 2013. godine.

 

Od 2007.godine ICMP i INTERPOL  rade zajedno na osnovu Sporazuma o saradnji pri identifikaciji žrtava katastrofa. Na sporazum se prvi put pozvalo 2008. godine pri pružanju pomoći Filipinima  nakon tajfuna Frank. ICMP je nakon toga radio i sa INTERPOL-om u Keniji  tokom 2013. nakon pucnjave u Westgate-u i Filipinima, nakon tajfuna Hiyan 2013. godine.

 

Ostale okolnosti

 

ICMP traži nove načine primjene svog iskustva da bi riješili pitanje osoba nestalih usljed drugih okolnosti, kao na primjer migracija izbjeglica, raseljavanja i organizovanog kriminala uključujući trgovinu ljudima i nasilje povezano sa narkoticima. Nedavno sklopljen Sporazum o saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) odnosi se na osobe koje su nestale usljed migracija i raseljavanja stanovništva.

 

Za pristup dokumentima koji se odnose na institucionalni razvoj ICMP-a kliknite ovdje.