(English) (Albanian)Një vit më pas, baza e përbashkët e të dhënave të Ballkanit Perëndimor mbetet vendimtare Për përpjekjet rajonale për të gjetur të zhdukurit

Photo from the launch of the Regional Database in The Hague, November 3, 2022.

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.