(English) FTESË E HAPUR PËR PROPOZIME PËR GRANTE TË VOGLA TË ICMP PËR SHOQATAT E FAMILJEVE TË PERSONAVE TË ZHDUKUR (FAS)

Zao nam je, ovaj ulaz je jedino moguc u Američki Engleski.