Nabavka

MEĐUNARODNA KOMISIJA ZA NESTALE OSOBE PROGRAM ZA ZAPADNI BALKAN

OTVORENI POZIV ZA UDRUŽENJA PORODICA NESTALIH OSOBA I ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) IZ BOSNE I HERCEGOVINE ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA DODJELU ICMP-OVIH MALIH GRANTOVA

DATUM OBJAVE: 15. februar 2024. godine

DATUM ZATVARANJA: 15. mart 2024. godine

1.PROGRAM DODJELE MALIH GRANTOVA MEĐUNARODNE KOMISIJE ZA NESTALE OSOBE (ICMP)

Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) poziva udruženja ili organizacije porodica nestalih osoba da se prijave na konkurs “Dodjela malih grantova za udruženja porodica nestalih osoba i organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine za 2024. godinu”.

ICMP je nezavisna, međunarodnim sporazumom utemeljena organizacija sa skoro 30 godina iskustva u više od 40 zemalja. Jedina je međunarodna organizacija čiji je zadatak isključivo rad na pitanju nestalih osoba. Pomaže zvaničnim organima vlasti u osnivanju institucija na temelju vladavine zakona, koje će uspješno i nepristrano tražiti i identifikovati nestale osobe. Podržava sve aktivnosti koje porodicama nestalih omogućuju ostvarivanje svojih prava.

2. O ICMP-ovom PROGRAMU ZA ZAPADNI BALKAN

ICMP na području zapadnog Balkana podržava regionalnu saradnju u traganju za nestalim osobama; efikasno radi na jačanju razvoja i međusobne saradnje organizacija civilnog društva, ali i njihove saradnje s vladama i domaćim nadležnim institucijama u regiji. Pokrenuo je primjenu najsavremenije tehnologije za analizu DNK i naprednih informatičkih rješenja za baze podataka u svrhu pronalaženja i identifikacije velikog broja nestalih osoba. Do danas je pronađeno i identifikovano više od 70 procenata od oko 40.000 osoba čiji je nestanak prijavljen po okončanju sukoba na području zapadnog Balkana.

3. ICMP-ov PROGRAM ZA DODJELU MALIH GRANTOVA

Putem Programa za dodjelu malih grantova, ICMP pruža finansijsku pomoć udruženjima porodica nestalih osoba i organizacijama civilnog društva registrovanim u Bosni i Hercegovini u svrhu provedbe projekata koji uključuju ciljeve, pristupe, aktivnosti i sadržaje usmjerene na: 

 • Promoviranje i podržavanje aktivnog, nezavisnog, konstruktivnog i održivog učešća porodica nestalih osoba u procesu;
 • Davanje doprinosa u procesima vraćanja pravde i osiguravanja pune kompenzacije za žrtve i preživjele;
 • Poticanje saradnje između grupa preživjelih/žrtava bez obzira na sektaške, političke, etničke, religijske i sve druge razlike, kao i promoviranje nepristranih i nediskiminatornih pristupa rješavanju pitanja nestalih osoba; i
 • Promoviranje odgovornosti i transparentnosti u procesu pronalaženja nestalih osoba, podržavanjem dijaloga i saradnje na rješavanju pitanja nestalih osoba između grupa koje okupljaju preživjele/žrtve i državnih institucija.

4. OBLASTI PODRŠKE

Projekti i aktivnosti čije je finansiranje predviđeno Programom dodjele malih grantova moraju biti u vezi s ulogom i izazovima s kojima se suočavaju porodice nestalih u Bosni i Hercegovini i trebaju biti usmjereni na najmanje jedan od sljedećih ciljeva:

 • Podizanje svijesti o pitanju nestalih osoba, koje provode udruženja porodica nestalih kroz memorijalizaciju i obilježavanje važnih datuma;
 • Zagovaranje i lobiranje kako bi se osigurala puna primjena postojećeg zakonodavstva i osiguranje prava porodica nestalih;
 • Umrežavanje i izgradnja kapaciteta udruženja porodica nestalih kako bi se povećao njihov uticaj na društvo i državne organe u Bosni i Hercegovini.

Projekti koji kao primarni cilj imaju obradu ličnih podataka u vezi s nestalim osobama ili njihovim srodnicima ili projekti fokusirani isključivo na pružanje psihosocijalne podrške porodicama nestalih neće biti razmatrani u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi troškovi: kako bi osigurali da će organizacije provesti aktivnosti i ostvariti prethodno pomenute ciljeve, odobravaju se sljedeći troškovi:

Programski troškovi Svi troškovi u vezi s konkretnim programom, projektom ili aktivnostima koje nisu dio tekućih troškova organizacije, npr.: konsultanti, prevoz učesnika, obroci, smještaj, najam prostorija, ozvučenje, usluge i štampanje, materijali za događanja.
Organizacijski troškovi Svi izdaci koji pokrivaju tekuće troškove funkcionisanja korisnika granta kao organizacije ili udruženja; uključujući plate, socijalno osiguranje ili uredske troškove konsultanta, opremu, materijale, putne troškove za zaposlene (do 30 procenata ukupnog iznosa granta).

 5. IZNOS GRANTA, PRIHVATLJIVOST, DOSTAVLJANJE I DODJELA

Podnositelji zahtjeva mogu tražiti:

 • Do 2.000 eura za organizaciju jednog događaja (Event grant: trajanje projekta do dva mjeseca)
 • Do 5.000 eura za projekat (Projektni grant: trajanje projekta do šest mjeseci)

5.1. Ko može aplicirati?

Udruženja porodica nestalih osoba:

 • Koja su pravno registrovana kao neprofitne organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini;
 • Koja imaju dokazano iskustvo u provedbi projekata;
 • Koja imaju dokazano iskustvo dobrog finansijskog upravljanja (dokazano kroz izradu godišnjih finansijskih izvještaja);
 • Koja prijavljuju projekte direktno vezane za pitanje nestalih osoba.

ICMP će uvažiti prijave koje organizacije podnesu samostalno, ali posebno ohrabruje zajedničke prijave dva ili više podnositelja prijava.

Prijave se dostavljaju na ICMP-ovim obrascima, popunjenim na engleskom ili bosanskom/ hrvatskom/ srpskom jeziku.

5.2 Rok za dostavljanje projekta: 15. mart 2024. godine

Obavještenje o rezultatima procesa selekcije očekuje se okvirno do 10. aprila 2024. godine. Predviđeni početak provedbe projekata je nakon potpisivanja ugovora, a njegovo trajanje ne može biti duže od 6 mjeseci.

Pozivaju se organizacije koje ispunjavaju uslove da prijave projekt putem ICMP-ovih obrazaca do navedenog roka za predaju u 17:00 sati po vremenu koje se računa na zapadnom Balkanu.

Kako bi se utvrdila prihvatljivost prijava, ICMP može kontaktirati podnositelje prijave za dodatna pojašnjenja. Dodijeljeni grantovi mogu podlijegati promjenama u odnosu na originalni dostavljeni prijedlo

ICMP zadržava pravo da finansira bilo koji dostavljani prijedlog ili nijedan od njih.

Sve prijave moraju sadržati:

 • Prijedlog projekta;
 • Prijedlog budžeta; i
 • Profil organizacije

Na sljedećem linku se nalaze obrasci za prijavu:

Kliknite za preuzimanje obrazaca za prijavu

Obrasce i dodatne odgovore na pitanja u vezi s ovim pozivom možete zatražiti putem sljedećeg email: Nejla.Huskic@icmp.int

ICMP-ov Program dodjele malih grantova za zapadni Balkan 2024. finansiraju Evropska unija i Vlada Kraljevine Švedske

——————————————

U skladu sa članom 6. Sporazuma o preuzimanju uloge suosnivača za Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Međunarodna komisija za nestale osobe („Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori“, broj 13/05), u daljem tekstu: Sporazum) raspisuju:

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR ČLANOVA  UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA NESTALE OSOBE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za nestale osobe

Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut) na period od četiri godine.

2. OPIS POZICIJA

Svih šest članova/ica Upravnog odbora Instituta konsenzusom imenuju suosnivaći na period od četiri godine, saglasno članu 7. Sporazuma.

Upravni odbor Instituta  nadležan je za:

 1. donošenje Statuta Instituta;
 2. imenovanje i razrješenje članova/ica Kolegija direktora
 3. utvrđivanje godišnjih programa rada;
 4. donošenje finansijskih planova i usvajanje godišnjeg obračuna;
 5. donošenje Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i drugih općih akata utvrđenih ovim Sporazumom, Statutom i drugim zakonima Bosne i Hercegovine;
 6. usmjeravanje, kontrolu i  ocjenjivanje rada članova/ica Kolegija direktora;
 7. sve druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Instituta;
 8. podnošenje izvještaja suosnivačima najmanje jednom godišnje, kao i na zahtjev suosnivača.

Tri člana/ce Nadzornog odbora Instituta konsenzusom imenuju suosnivaći na period od četiri godine saglasno članu 9. Sporazuma.

Nadzorni odbor Instituta nadležan je da:

 1. razmatra izvještaje o finansijskom poslovanju  Instituta;
 2. razmatra godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun;
 3. razmatra i  provjerava urednost i zakonitost vođenja računovodstvenih knjiga;
 4. izvještava suosnivače, Upravni odbor i Kolegij direktora o rezultatima nadzora, jednom godišnje, a po potrebi i češće.

  

3. KRITERIJI IZBORA

Opći kriteriji koje kandidati moraju ispunjavati su:

 • da je stariji od 18 godina i ima radno iskustvo od najmanje 5 godina;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta);
 • da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ,,Službeni glasnik BiH“, br. 16/02, 14/03,12/04, 63/08 i 18/12).
 • da nije bio prethodno član Upranog, Nadzornog odbora ili Kolegija direktora Instituta.

Kvalifikacijski kriteriji na osnovu kojih se vrši rangiranje kandidata:

a) kvalifikacija kandidata:

a.1. osnovni kriterij: stepen kvalifikacije (završen VII stepen stručne spreme ili ekvivalent Bolonjskog sistema 180-240 ECTS bodova,društveni ili humanistički ili prirodni smjer);

a.2. dodatni kriterij: stepen kvalifikacije (završen stepena III ciklusa, akademska titula ili naučno zvanje doktora);

b) radno iskustvo kandidata:

– najmanje 5 godina iskustva u struci;

c) za člana Upravnog odbora, učešće u javnom i naučnom radu u oblasti ljudskih prava:

      –referenca za najmanje 1 objavljeni  stručni ili naučni rad (članak, knjiga, priručnik, potvde o držanju obuka  u

        oblasti ljudskih prava);

d) za člana Nadzornog odbra, rukovodno iskustvo u oblasti ekonomije i finasijskog poslovanja:

     –obavljanje rukovodeće pozicije u oblasti finansijskog rukovođenja namanje 5 godina;

e) ocijena kandidata na osnovu obavljenog intervjua (maksimalna ocjena se obrazlaže, ocjene od strane članova komisje se sabiraju i dijele se sa 6 i navodi jedna srednja finalna ocjena za kandidata);

Maksimalni broj bodova koje može osvojiti kandidat/kinja je:…………………………………………………………18 bodova;

Minimalni broj bodova koji kvalifikuje kandidata/kinju na  rang listu je …………………………………………..12 bodova;

Zapreke za imenovanje:

U Upravni i Nadzorni odbor instituta ne mogu biti imenovane osobe koje:

 1. ne posjeduju poslovnu i zdravstvenu sposobnost;
 2. bivši članovi navedenih organa;
 3. koje su članovi/ice Kolegija direktora ne mogu se imenovati u sastav Upravnog odbora;
 4. koje se, prema propisima o sukobu interesa, smatra izabranim stranačkim zvaničnikom, nositeljem izvršnih funkcija ili savjetnikom;
 5. koje su već imenovane na poziciju člana u upravnom ili nadzornom odboru ustanove ili zavoda, odnosno privrednog društva s većinskim državnim kapitalom;
 6. koje imju privatni finansijski interes u Institutu.

Prijave  kandidat koji ne dostavi tražene dokaze neće biti uzet u razmatranje.

4. POTREBNI DOKUMENTI

Prijava kandidata ima sljedeći sadržaj:

 • Motivacijsko pismo sačinjeno na 1 stranici sa kratkom biografijom /CV/ u prilogu;
 • U tekstu motiovacionog pisma POTREBNO je naznačiti listu svih priloga koji se dostavljaju, datum prijave i potpis prijavioca.

Kandidat koji se prijavljuje, potrebno je da  uz motivacijsko pismo i CV, dostavi   i sljedeću dokumentaciju:

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • izjavu o ispunjavanju općih uslova utvrđenih u poglavlju III. kriteriji izbora iz tačke 3.,4.,5. i 6. javnog konkursa.
 • univerzitetsku diplomu kojom dokazuje posjedovanje visoke stručne spreme — VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 180-240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja iz oblasti društvenih, humanističkih ili prirodnih nauka.
 • univerzitetska diploma kojom dokazuju posjedovanje akademskih titula, naučnih zvanja;
 • potvrdu ili uvjerenje poslodavca/poslodavaca o radnom iskustvu u struci kod kojih je kandidat radio ili radi. Priložena potvrda/uvjerenje treba biti precizna te sadržavati sve bitne elemente koji nesumnjivo ukazuju na traženo radno iskustvo. Pod bitnim elementima, bez kojih se isti imaju smatrati nepotpunim, podrazumijevaju se podaci o nazivu radnog mjesta na kojem je kandidat radio ili radi, opisu poslova koje je ono obuhvatalo ili obuhvata, stručnoj spremi koju je to radno mjesto zahtijevalo ili zahtijeva, precizno navedenom periodu obavljanja tih poslova s jasnom naznakom jesu li oni obavljani nakon sticanja visoke stručne spreme.

Napomena o ovjeravanju dokumenata:

Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji, s tim što na ovjerenoj kopiji univerzitetske diplome mora biti naznačeno da orginal ima suhi žig koji nije vidljiv na kopiji.

5. PROCES RANGIRANJA I IZBORA

 Ispunjenost posebnih uslova utvrđuje se kroz postupak intervjuisanja kandidata koji provodi Komisija za provođenje konkursne procedure s kandidatima koji su ispunili formalno-pravne uslove prijave i koji su zadovoljili opšte i posebne uslove za imenovanje.

U skladu s čl. 9.,10., 11. i 12. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj:37/03) Komisija će izvršiti pregledanje svih prijava koje stignu u propisanom roku, sačiniti listu prijavljenih kandidata koji ispunjavaju kriterije utvrđene od strane susnivaća Instituta,  saglasno članu 6. Sporazuma, obaviti intervju s kandidatima, utvrditi prijedlog šire rang liste s najboljim kandidatima i istu dostaviti ministru za ljudska prava i izbjeglice BiH  radi dostavljanja Vijeću ministara BiH na daljnje razmatranje i ICMP-u. Suosnivači će, potom, sa predložene rang liste imenovati po tri člana uz obostranu suglasnost. Vijeće ministara BiH će jedinstvenu odluku o imenovanju objaviti u Službenom glasniku BiH.

Tekst javnog konkursa objavljuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u najmanje tri dnevna lista koja se distribuiraju na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine kao i na web stranici ministarstva, Instituta i Međunarodne komisije za nestale osobe.

Prijava na javni konkurs za imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Instituta zajedno s traženom dokumentacijom, podnosi se preporučenom poštom Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine na adresu Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine“ – NE OTVARATI.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 21 (dvadeset jedan) dan od dana objave teksta javnog konkursa u dnevnim listovima.

NAPOMENA: Kandidati moraju ispunjavati uslove javnog konkursa s danom njegove objave, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Upozoravaju se kandidati da ukoliko u bilo čemu ne postupe po navodima javnog konkursa kao i odredbama Sporazuma, biti će isključeni iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Broj: 01-40-1-693-9/23

Sarajevo, 25.7.2023. godine