Upravni odbor za forenzičke nauke 

Upravni odbor za forenzičke nauke pruža savjetodavnu pomoć u vezi sa naučnim aspektom ICMP-ovih aktivnosti, te procjenjuje relevantne procedure i strategiju rada.

Upravni odbor se sastaje jednom godišnje i broji 11 članova koji su eksperti u jednoj ili više forenzičkih disciplina, uključujući patologiju, arheologiju, antropologiju, molekularnu biologiju, odontologiju, obradu mjesta zločina, bioinformatiku i bioetiku.

Dr. Med. i dr. Sci. George J.R. Maat, Nizozemska, Predsjedavajući

Dr. Maat je biološki antropolog sa međunarodnim iskustvom. Njegova uža specijalnost je paleopatologija i nove i stare skeletne varijacije. Nakon početnih istraživanja na temu razvojne anatomije, nasljedio je tradiciju odjela – fizičku antropologiji. Dr. Maat je bio profesor anatomije u Surinamu i Kuvajtu. U ovim zemljama je nastavio rad na antropološkim istraživanjima. Trenutno je direktor Barges Anthropologica i radi kao konsultant za forenzičku antropologiju u Ministarstvu pravde.

Dr. Ingo Bastisch, Njemačka

Dr. Bastisch je zamjenik šefa laboratorije za DNK analizu u Bundeskriminalamt od 1999. godine. Doktorirao je na temu retroviralnog transfera gena na hematopoetske matične stanice na Medicinskoj fakultetu u Hanoveru. On predsjedava Evropskom mrežom institute za forenzičke nauke (ENFSI). Dr. Bastisch je bio njemački koordinator za DNK na Tajlandu nakon cunamija  2004. godine i predsjedava Naučno-savjetodavnim podkomitetom u okviru procesa identifikacije žrtava tajlandskog cunamija (TTVI).

Dr. Charles H. Brenner, SAD

Dr. Brenner je vodeći svjetski stručnjak u izračunavanju statističke vjerovatnoće pri DNK testiranjima od 1977. godine.  On je doktorirao na teoriji brojeva na Univerzitetu u Kaliforniji 1984. godine. ICMP koristi njegov program za analizu DNK (DNAView) za procjenu vjerovatnoće podudaranja. Ovaj program se koristi u 50 laboratorija na četiri kontinenta. On objavljuje u vodećim časopicima o forenzičkoj nauci i genetici čovjeka o temama vezanim za DNK i utvrđivanje očinstva. Dr. Brenner radi kao konsultant na pitanjima identifikacije žrtava napada na Svjetski trgovački centar i žrtava cunamija.

Dr. John G. Clement, Australija

Dr. Clement je forenzički odontolog sa međunarodnim iskustvom. Doktorirao je na temu  Anatomija i morfologija čovjeka na Univerzitetu u Londonu 1986. godine. Postao je profesor i prvi predsjedavajući odjela forenzičke odontologije na Univerzitetu u Melburnu 1999. godine. Trenutno radi na istraživanju koje obuhvata kršenje ljudskih prava, identifikaciju žrtava masovnih nesreća korištenjem raznih tehnika kao što su antropologija, stomatologija, dentalna anatomija i varijacije, kvantifikacije varijacija na ljudskom licu, starosne i polne promjene na anatomiji skeleta i studija o otiscima usana. Dr. Clement radi i objavljuje radove o teorijskim i praktičnim aspektima anatomije čovjeka. U vodećim magazinima je objavio brojne članke, kao član tima koji radi u obje oblasti.

Dr. John R. Hunter, Velika Britanija

Dr. Hunter je pionir britanske forenzičke arheologije. Kao cijenjeni arheolog, doktorirao je na Univerzitetu u Durham-u na temu skandinavskog stakla sredinom sedamdesetih godina. Autor je brojnih knjiga i publikacija o analizi pejzaža, topografskim tehnikama i daljinskim istraživanjima. Osamdesetih godina prošlog vijeka dr. Hunter je počeo sa unaprjeđenjem primjene arheoloških metoda na mjestima zločina i bio je ključna figura za uvođenje forenzičke arheologije u policijske metodame u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Bertrand Ludes, ljekar, Francuska

Dr. Ludes je trenutno direktor Instituta za sudsku medicinu u Parizu: direktor policije ga je imenovao na tu poziciju u septembru 2013. godine. Prije toga je bio profesor sudske medicine, direktor Instituta sudske medicine u Strasbourg-u i dekan Medicinskog fakulteta u Strasbourg-u. Njegove glavne istraživačke oblasti su profiliranje ljudskog DNK (mitohondrijalni i hromozomski kratki uzastopno ponavljajući snopovi /STR/, tehnologija mono-nukleinskih polimorfa /SNP/), istraživanje Dijatomeja i analize u slučajevima utapanja. Dr. Ludes je također potpredsjednik Međunarodne akademije sudske medicine i francuskog Udruženja za sudsku medicinu.  On je suosnivač laboratorije za genetičku identifikaciju Instituta za sudsku medicine u Strasbourg-u. Dr. Ludes je magistar i doktor molekularne farmakologije.

Walther Parson, doktor nauka, Austria

Stručnjak u forenzičkoj molekularnoj biologiji sa naglaskom na mitohondrijsku DNK, Dr. Parsons je doktorirao 1999. godine na Univerzitetu u Innsbruck-u. On je austrijski predstavnik u Evropskoj mreži instituta za forenzičke nauke (ENFSI). On također radi u Savjetodavnom odboru Međunarodnog časopisa sudske medicine. Dr. Parsons je dobitnik prestižne naučne nagrade njemačkog Udruženja sudske medicine 2004. godine.

Mechthild Prinz, doktor nauka, SAD

Stručnjak u oblasti DNK sa dugogodišnjim iskustvom u radu na obradi krivičnih djela, Dr. Prinz je vandredni profesor forenzičkih nauka na John Jay koledžu krivičnog pravosuđa u New York-u. Prije ovog imenovanja, ona je bila direktorica odjela forenzičke biologije u Uredu glavnog sudsko-medicinskog istražitelja u New York-u. Kada je 2001. godine Ured glavnog sudsko-medicinskog istražitelja u New York-u zadužen da istraži i identificira sve ostatke žrtava nakon terorištičkog napada na Svjetski trgovinski centar, ona je bila jedan od pomoćnica direktora u forenzičkoj biologiji. Ona je tokom identifikacije radila u laboratoriji gdje je nadgledala validacije i testiranje kao i izvan odjela, na odabiru i nadgledanju kvaliteta partnerskih laboratorija. Radi posebnosti masovne nesreće Svjetskog trgovinskog centra, DNK je bio prvobitni način identifikacije. Na John Jay koledžu krivičnog pravosuđa, Dr. Prinz obučava novu generaciju forenzičkih naučnika o svim aspektima forenzičke genetike i o ukrštanjem forenzičke genetike sa radom na mjestu zločina i sa identificikacijom žrtava nesreće.

Alex John London, doktor nauka, SAD

Alex John London je doktorirao i vandredni je profesor filozofije i direktor Centra za etiku i politike na Univerzitetu Carnegie Mellon. Njegov rad je usmjeren na pitanja procjene rizika u istraživanjima ljudskih ostataka, pitanja pravde i pravednosti u međunarodnim istraživanjima i fondacije bez paternalizma za reguliranje i nadzor istraživanja. Autor je preko  40 radova i poglavlja knjiga. Rad profesora Londona na istraživanju etike je objavljen u časopisima  Science, The Lancet, PLoS Medicine, Clinical Trials, The Hastings Center Report, i brojnim drugim časopisima i zbirkama.  On je bio zadužen da napiše radove za Medicinski institut i za američke Centre za prevenciju i kontrolu bolesti. On je trenutno član radne grupe za etiku Mreže za testiranje prevencije HIV-a. Profesor London je izabran za člana Centra Hastings 2011. godine i dobio je istaknutu nagradu za rad od američkog društva za bioetiku i humaništičke nauke. On je također kourednik “Etičkih pitanja u modernoj medicini”, jedne od najviše korištenih i poštovanih priručnika u oblasti medicinske etike.

Dr. Med. Guy Rutty, Ujedinjeno Kraljevstvo

Dr. Rutty je sudski patolog koji je stekao medicinsku kvalifikaciju na Royal Free School of Medicine u Londonu 1987. godine. Postao je specijalista sudske patologije na Univerzitetu u Sheffield-u 1996. godine. Trenutno je profesor sudske patologije na Univerzitetu u Leicester-u. Dva puta radio za ICTY u Bosni i Hercegovini na istraživanjima ratnih zločina i suosnivač je Anil Aggrawa Internet Journal of Forensic Medicine and Toxicology.

Dr. Doug Ubelaker, SAD

Dr. Ubelaker je viši biološki antropolog, sa specijalizacijom iz forenzičke antropologije i paleopatologije. Sa Henry Scammell je napisao cijenjenu knjigu Bones: A Forensic Detective’s Casebook u izdanju Harper, a sa J.Buikstrom je 1994. godine objavio knjigu Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains koja se upotrebljava u cijelom svijetu.