(English) ICMP AGREEMENT: AN OVERVIEW

ضوارضيَوةى ريَكةوتنامةى ريَكخراوى ICMP كورتةيةكى طشتى

ثيَشةكى

ليذنةى نيَودةولَةتى بؤ كاروبارى بيَسةروشويَنبووةكان (ICMP) لة سالَى 1996 لة لوتكةى G7 لة ليؤن لة ولاَتى فةرِةنسا دامةزراوة، ئةويش بة مةبةستى هةماهةنطى لة نيَوان حكومةت و دةسةلاَتةكانى تر لة ثيَناو دياريكردنى جيَطة و ناسنامةى كةسة بيَسةروشويَنةكان كة لة ئةنجامى شةرِو ناكؤكيةكانى يؤطسلاظياى رابردوو دروست بووة.

ئامانجى ريَكخراوةكة كاركردنة شان بة شانى حكومةت و دةسةلاَتةكانى تر لة كة نيَوانياندا دادطاكان و دادوةرة طشتيةكان و هةروةها كؤمةلَةى  مةدةنى كة لة ضالاكيةكاندا كاران و ئةمرِؤ نزيكةى لة 70%ى ذمارةى ئةو كاسانةيان بةردةست كردووة كة لة باكورى بةلَقان بيَسةروشويَنن.

لة سالَى 2003 دةسةلاَت و ضالاكيةكانى ريَكخراوى (ICMP) فراوانتر بووةو ئةويش بة مةبةستى كاركردن لة سةر ئاستى جيهان و وةلاَمدانةوةى ئةو كةيسانةى لة ئةنجامى كردةى مرؤظ و كارةساتة سروشتيةكاندا ديَتة ئاراوة، لة لايةكى ترةوة لة سالَى 2004 ريَكخراوى (ICMP) بة هاوكارى ولاَتان لة سةرتاسةرى جيهان هةولَى داوة بة شويَن كةسة بيَسةروشويَنةكاندا بطةرِيَت و ضارةسةريان بكات بة تايبةت ئةو كةسانةى كة لة ئةنجامى ثيَشيلَكاريةكانى مافى مرؤظ و كارةساتةكانى دةستى مرؤظ و سروشت و تاوانى ريَكخراو و بازرطانى كردن بة مرؤظةوة و ئاوارةبوون و ضةندين هؤكارى تر.

لة طةلَ ئةوةشدا كؤمةلَيَك دةولَةتى دةروةى ناوضةى باكورة بةلَقان هاوكارييان ثيَشكةش بة ريَكخراوى (ICMP) كردووة وةك كاميرؤن و كينيا و ناميبيا و باشورى ئةفريقيا و مالديف و فلثين و تايلةند و ئةلبانيا و قوبرس و دانيمارك و يؤنان و نةرويج و ئؤكرانيا و عيرِاق و كويت و لوبنان و ليبيا و سوريا و تركيا و كةنةدا و ويلايةتة يةكطرتووةكان و كبا و ضيلى و كؤلَؤمبيا و سةلفادور و هايتى و مةكسيك.

لة كؤنطرةى نيَودةولَةتى (ICMP) لة سالَى 2013 لة لاهاى لة سةر كةسة بيَسةروشويَنةكان بوو تيايدا ثلان دانرا كة نويَنةرى ريَكخراوة نيَودةولَةتية  حكوميةكان ثشى كاريان لة سةر بيَت و هةر لة هةمان كؤنطرةدا ئةوة راسثيَردرا كة دةبيَت (ICMP) طةشة بكات و ببيَتة ريَكخراويَكى ثرِؤفيشنالَ و بة ثيَى ياساى نيَودةولَةتى و هةروةها لة هةمان سالَدا فرِانس تيمرمانز و وةزيرى دةرةوةى هؤلَةندا ويليام هيط و وةزيرى مةملةكةتة يةكطرتووةكان ئةوةيان راطةيان كة دبيَت ولاَتانى تر هاوكارى ريَكخراوى (ICMP) بن بؤ دانانى بناغةيةكى ياسايى طونجاو بؤ ثيادةكرنى دةسةلاَتى (ICMP) لة ئايندةدا.

ضوارضيَوةى ريكةوتنامةكة

لة 15ى ديسةمبةرى سالَى 2014 لة برِؤكسل، بةلجيكا  واذؤ كرا كة هةر ضةندة ئةوانةى واذؤيان كردبوو لة بنةرِةتدا بريتي بوون لة مةملةكةتة يةكطرتووةكان وبةلجيكا و لؤكسمبؤرط و سويد كة لة هةمان كاتدا بانطةشةيان بؤ بةشداريكردن دةكرد لة ريَكةوتنامةكة، لة راستيدا ضوارضيَوةي ريَكةوتن نامةكة جةخت لة سةر ئةوة دةكاتةوة كة (ICMP) ريَكخراويَكى نيَودةولَةتى بيَت و لة طةلَ هةيكةلييةتى و توانا نيَودةولَةتيةكانى ضونكة ئةمةش كؤمةلَيَك ثابةندبوونى نيَودةولَةتى دروست دةكات بؤ ولاَتانى دةوروبةر و تواناى باشتر دةبةخشيَت بة ريَكخراوةكة.

هةروةها ريَكةوتنامةكة جةخت لة سةر ئةوة دةكات كة هةيكةليَكى نوىَ بؤ (ICMP) دروست بكريَت كة لة نيَوانيادا ئةنجومةنى بةرِيَوةبةران دةطريَتةوة ضونكة ئةوان بنةرِةتى كارةكةن و طونطرة دةبةستن لة طةلَ ولاَتانى دةوروبةردا بة وةسفى دةستةى طشتى ريَكخراو و بةرثرسى ئةنجامدان كة بةرِيَوةبةرى طشتى سةرؤكايةتى دةكات.

هةروةها ريَكةوتنامةكة باس لةوةش دةكات كة شويَن و بارةطاى سةرةكى (ICMP) كوىَ بيَت كة بارةطاى سةرةكيان لة لاهاية و كؤمةلَيَك هؤكار هةية بؤ هةلَبذاردنى بارةطاى (ICMP) ضونكة ئةوىَ لانطةى زؤريَك لة ريَكخراوة نيَودةولَةتيةكان لة عةدالةت و سةروةرى ياسا و بوارةكانى وهةروةها دادطاى تاوانى نيَودةولَةتى ليَية وةهةروةها دادطا نيَودةولَةتيةكان و ضةندين ريَكخراوى نيَودةولَةتى ثةيوةنديدار، وةك ثةيمانطاى دادى جيهانى لاهاى و دادطاى دادى نيَودةولَةتى بؤ نمونة.

ضوارضيَوةى ريَكةوتنامةكة ئةوة جيَطير ناكات كة بارةطايةكى نوىَ بؤ (ICMP) دابنريَت بةلَكو ئةمة كةشيَكى طونجاو دةخولَقيَنىَ بؤ ئةنجامدانى ريَكةوتنامةكة و طواستنةوةى (ICMP) بؤ لاهاى و ثةرلةمانى هؤلَةندا ئةويش بة مةبةستى لارينةبوون لة ضوارضيَوةى ريَكةوتنامةكة و رةنطة ئةم كارة لة سالَى 2015 بة ئةنجام بطةيةنريَت.

طرنطى

ضوارضيَوةى ريَكةوتنامةكة ثيَشكةوتنيَكى طةورةية بؤ سةروةرى ياسا و مافى مرؤظ ئةو كار دةكات لة سةر هةذماركردنى بيَسةروشويَنبووةكان و جةخت دةكاتةوة لة سةر شيَوةى هاوكاريكردنى نيَودةولَةتى و شيَوةى طونجاو بؤ ئةم مةبةستة.

ئةو دةولَةتانةى كة ثابةندن بة مافةكانى مرؤظ ئةوان ثةيوةنديدارن بة دياريكردنى جيَطة و روون كردنةوةو طرمانةكانى كةسة بيَسةروشويَنبووةكان و ئةم ثاثةندبوون ياسايية لة زؤربةى ضارِنامةكاندا هةية وةك راطةياندنى جيهانى بؤ مافى مرؤظ و ريَكةوتنامةى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ ريَطةطرتن لة ئازاردان و هةموو جؤرة مامةلَةيةكى توند ئيدى ثيشةيى بيَت ياخود زسا وريَكةوتنامة ئةوروثيةكة ريَطة دةطريَت لة ئازاردان و مامةلَةى نامرؤظانة هةروةها ريَكةوتنامة ئةفريقييةكة بؤ مافى مرؤظ و ريَكةوتنامة ئةمريكيةكان بؤ مافى مرؤظ.

دادطاى ئةوروثى بؤ مافى مرؤظ برِيارى داوة بؤ نموونة شكست هيَنانى دةولَةتيَك لة ئةنجامدانى ليَكؤلَينةوة ياخود روونكردنةوة لة سةر جيَطة و شويَنى كةسة بيَسةروشويَنبووةكان جؤريَك لة ثيَشيَلَكارى دروست دةكات بؤية سزاكان دةكريَت بطاتة ئاستيَكى بةرز ضونكة كةيسى بيَسةروشويَنبووى كةسةكان وا دةكات دةستيَوةردانى ذيانى كؤمةلاَيةتى دروست بكات لة زؤربةى كاتةكاندا ضونكة ئةو كةيسانة لة ئةنجامى كؤمةلَيَك ثيَشيَلَكارى نا مرؤيى دروست دةبيَت وةك بازرطانيكردن بة مرؤظةوةو بة بةندكردنى مرؤظ و لة سيَدارةدانى لة دةرةوةى دادطا.

ضوارضيَوةى ريَكةوتنامةكة (ICMP) ناودةنيَت بة ريَكخراويَكى ثسثؤرِى تايبةت بة ضارةسةركردنى كيَشة جيهانيةكان و هةولَ دةدات هاوكارى دةولَةتان بيَت لة سةر ثرسى بيَسةروشويَنبووةكان و ليَكؤلَينةوةى ثيَويست لةمبارةيةوة بة شيَوةيةكى كارا، هةروةها ريَكةوتنامةكة جةخت لة سةر ئةوة ئةكاتةوة هاوكارى ريَكخراوى (ICMP) بكريَت ئةويش بة مةبةستى ثيادةكرنى دادثةروةرى و سةروةرى ياسا و ضاككردنةوى هةلَةكانى رابردوو لة ياساى نيَودةولَةتى مرؤيى.